تعریف برنامه عملیاتی شهرداری

برنامه ریزی در مفهوم کلی بـه منظـور رشـد، ترقـی و رفاه اجتماعی در جهت رسیدن به اهدافی است که مفهوم توسعه را بیان میکنـد. شـهر بـه عنوان سیستمی پویا و باز، همواره نیازمند به کار بردن شیوه های علمی، کارآمـد و جدیـد در جهت حل مشکلات و نیل به توسعه پایدار با اتکا به شناخت کامـل از وضـع موجـود اسـت .یکی از جدیدترین شیوه های نوین، استفاده از رویکرد راهبردی ( استراتژیک) در برنامـه هـای توسعه شـهری اسـت. برنامـه ریـزی راهبـردی شـهری، بـه کـارگیری چـارچوب مفهـومی و روش شناسی منبعث از رویکرد راهبردی در حوزه برنامه ریزی فضایی توسعه شـهری اسـت و تا بتواند بر پایه اصول علمی برنامه ریزی، هدایت و کنترل شهر را بر عهده داشـته باشـد. در این رویکرد، هدایت تغییرات، تدوین برنامه ها و طرح های محدود برای آنها در طـول زمـان و منطبق با سیاست گذاری های انجام شده صورت می پذیرد. 

لزوم تدوین برنامه عملیاتی

تحولات سالیان اخیر در نگرش عمومی به شهرداری و وظـایف آن در جامعـه، موجب ایجاد چشم اندازی متفاوت نسبت بـه نقـش و جایگـاه شـهرداری در رونـد تحـولات شهری شده است. بنابراین پاسخگویی مناسب سازمانهای شهرداری، در قبال این انتظـارات به وجود آمده، نیازمند تدوین برنامه ای مناسب و کارآمد بر مبنای نتـایج حاصـل از تحلیـل وضعیت درونی و بیرونی سازمان می باشد. با توجه به لزوم نگاه راهبردی به شهر و نیز در راستای عمل به ماده ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهری، سازمان شهرداریها و دهیاریهـای کشـور تاکیـد فراوانـی بـر تهیـه برنامـه پنجساله راهبردی برای شهرداریهای کل کشور دارد. بر اساس مـاده ۱۵ قـانون نوسـازی و عمران شهری، شهرداریها مشمول ماده ۲ قانون نوسازی بـوده و بایـد بـا راهنمـایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت ۵ سال براساس طـرح جامع تهیه نمایند. به استناد موارد فوق، وزارت کشور با صدور دستورالعملی جدیـد کـه جـایگزین دستورالعمل شماره ۱۹۲۷۵/۳ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲ گردید، شهرداریهـا را موظـف بـه تهیـه برنامه عملیاتی ۵ ساله نمود کـه در تعـدادی از شـهرها از جملـه مشـهد، تهـران، اصـفهان، محلات و غیره تهیه شده و در کرمان پیش نویس آن تهیه و به تصویب شورای پنجم رسیده است . 

سند برنامه عملیاتی پنجساله شهرداری کرمان

زنبیل خرید