منشور-حقوق-شهروندی

حقوق شهروندی – بخش سوم

ماده ۵ -حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری مصادیق حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری

  1. دستگاه های اجرایی باید فرآیند و رویه مشخص و اعلام شده ای برای ارائه خدمات خود داشته باشند و آن را به طور یکسان نسبت به همه مراجعین رعایت کنند

  1. مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از هر گونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند.

  1. ۳. کارکنان دستگاه های اجرایی در همه سطوح باید در اعمال صلاحیت ها و اختیارات اداری خود نظیر احراز صلاحیت ها، جذب نیرو، صدور مجوزها و نظایر آن بدون تبعیض عمل کنند

دیدگاه ها بسته شده اند.