شرح وظایف معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به همراه شرح وظایف مدیریت های زیر مجموعه:

برای مشاهده شرح وظایف زیر مجموعه های هر مدیریت به صفحه اختصاصی هر مدیریت مراجعه نمایید و یا برای مشاهده شرح وظایف جایگاه های شهرداری کرمان به صفحه << شرح وظایف جایگاه ها >> مراجعه نمایید.

♦اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه.

♦ نظارت بر طراحی، تهیه و اجرای برنامه های کلی توسعه شهرداری اعم از خدماتی، عمرانی، اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.

♦ نظارت مستمر برتهیه، تصویب و اجرای تمام مراحل بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه سالیانه شهرداری و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاستهای شهرداری

♦ برنامه ریزی جهت برون سپاری امور و فعالیتهای شهرداری.

♦ برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات لازم جهت بهبود روشهای کاری شهرداری و پیاده سازی و بکارگیری سیستمهای نوین مدیریتی در مجموعه شهرداری.

♦ توسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح معاونتها، مناطق و سازمانها به منظور ایجاد ساز و کارهای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان.

♦ نظارت بر طراحی و بازنگری ساختار سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و نیز تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکتهای تابعه شهرداری.

♦ نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز مدیران و کارکنان شهرداری و فراهم آوردن زمینه ارتقاء آنها براساس طرح جامع آموزشی شهرداری.

♦ نظارت بر حسن انجام برنامه های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی های شهری و شهرداری.

♦نظارت بر حسن انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی شهری و شهرداری.

♦نظارت بر تولید و توسعه‌ی محصولات و فرایندهای مرتبط با خلاقیت و فناوری‎های نو و بومی قابل استفاده در شهرداری.

♦نظارت بر تدوین و اجرای “برنامه جامع راهبردی برندسازی شهر کرمان”

♦ برنامه ریزی امور مربوط به سیستم های آماری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط با شهرداری.

♦ سیاستگذاری، توسعه و نظارت بر سیستمهای مکانیزه شهرداری.

♦ نظارت بر استقرار و توسعه نظام پیشنهادها در شهرداری .

♦ نظارت بر اجرای دقیق قانون استخدامی شهرداریها، قانون کار و تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و مقررات مربوطه.

♦ برنامه ریزی، توسعه، تأمین و تجهیز نیروی انسانی براساس برنامه های توسعه شهرداری.

♦ نظارت بر اجرای طرحهای بازنشستگی امور رفاهی، ورزشی و معیشتی کارکنان.

♦نظارت بر بررسی مداوم و مستمر وظایف واحدهای سازمانی و گسترش منطقی سازمان و واحدها و ایجاد واحدهای ضرور و مورد نیاز و حذف واحدهای غیرضرور جهت پاسخگویی به نیازهای تشکیلاتی کلیه واحدها.

♦اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحد های تابعه متناسب با حجم کار هزینه و درآمد.

♦نظارت بر اقدامات لازم جهت پویایی شهرداری و سازمانهای وابسته و اصلاح فرآیند های موجود در آن.

♦بررسی های پیگیر و مستمر در رابطه با اصلاح و تغییر قوانین ، آئین نامه ها ،دستورالعمل های مربوط به شهرداری با توجه به  برآورد احتیاجات  شهروندان و شهرداری .

♦برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباطات اصولی با سازمانهای تخصصی بین المللی که در زمینه بهبود امور شهر تلاش میکنند.

♦نظارت ،کنترل و ارزیابی عملکرد کلیه واحد های شهرداری بر اساس برنامه ها و بودجه ابلاغ شده.

♦ اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه.

♦ نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های کلان و راهبردی، میان مدت و عملیاتی با هماهنگی و همکاری سایر حوزه های ذیربط.

♦ رصد نمودن تمامی برنامه های ملی، منطقه ای و شهری در حوزه مدیریت شهری.

♦ نظارت و ارزیابی مستمر و تحلیل و مرور برنامه و بودجه و تعیین اقدامات اصلاحی لازم در سه سطح قبل، حین و بعد از اجرای برنامه و بودجه.

♦ ارایه گزارش برنامه پایش به شورای عالی تخصیص بودجه و مسئولین ذیربط.

♦ نظارت بر تهیه وتنظیم بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفکیک بودجه شهرداری با هدف پایدار سازی و اجرایی نمودن برنامه های میان مدت با همکاری سایرحوزه ها.

♦ بررسی روشها و ضابطه های مربوط به بودجه و اصلاح روشهای بودجه ریزی با هدف استقرار و اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی.

♦ تنظیم و ارایه گزارش انطباق عملکرد واحدهای مختلف شهرداری با برنامه های مدون به مسئولین ذیربط .

♦ ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری یکپارچه شهرداری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز شهرداری.

♦ پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارایه گزارشهای عملکردی تحلیلی.

♦ انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

♦ اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

♦ هدایت و نظارت بر تهیه و تصویب ساختار سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و طی مراحل قانونی آن.

♦ نظارت بر طراحی و بازنگری ساختار سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته.

♦ نظارت بر تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکتهای تابعه شهرداری برحسب نیاز.

♦ نظارت بر انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد یا انحلال سازمانهای وابسته و موسسات و شرکتهای تابعه برحسب نیاز شهرداری و طی مراحل قانونی آن.

♦ برقراری ارتباط با مراجع استانی جهت اجرا و پیاده سازی دستورالعملهای مربوط به برنامه های تحول اداری.

♦ نظارت بر اجرای برنامه های تحول اداری و ایجاد اصلاحات و تغییرات در آن.

♦ تعیین اهداف و برنامه های اجرایی مرتبط با ایجاد، بهسازی و مهندسی مجدد سیستمها و روشهای انجام کار و تهیه دستورالعمل های لازم.

♦ برنامه ریزی جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل فرآیندهای کاری و ارایه پیشنهاد در جهت بهبود آنها.

♦ نظارت بر بهبود فرآیند سیستم اطلاع رسانی منسجم و پویا.

♦ نظارت بر امور نظام پیشنهادها و دبیرخانه نظام پیشنهادها.

♦ تلاش در جهت بالا بردن رضایتمندی مردم و کاهش بروکراسی اداری.

♦ نظارت بر حسن اجرای ارزیابی عملکرد شهرداری و مراکز تابعه و تدوین گزاراشات مربوطه.

♦ نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با مطالعات و پژوهش.

♦ نظارت بر حسن انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی شهری و شهرداری.

♦نظارت بر تولید و توسعه‌ی محصولات و فرایندهای مرتبط با خلاقیت و فناوری‎های نو و بومی قابل استفاده در شهرداری.

♦نظارت بر فرایند ایجاد و تقویت بانک اطلاعات افراد خلاق و ایده های خلاق و سرمایه گذاران داوطلب به حمایت از ایده های خلاق.

♦نظارت بر ایجاد یک هویت و تصویر برای شهروندان و جذب صنعتگران، گردشگران و سرمایه گذاران داخلی  در قالب “برنامه جامع راهبردی برندسازی شهر کرمان”

♦ انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف

♦ اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

♦ نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن.

♦ نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد، مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها .

♦ نظارت بر تامین نیروی انسانی شهرداری از طریق آزمون و طی مراحل استخدامی آنها مطابق ضوابط مربوطه.

♦ نظارت در زمینه اجرای طرح های رفاهی مانند بازنشستگی، بیمه درمانی، تعاونی های مسکن، مصرف و … .

♦ نظارت بر امور ارزشیابی عملکرد کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنها.

♦ نظارت لازم بر تدوین برنامه نیاز سنجی آموزشی کارکنان و اهتمام در اجرای تقویم آموزشی.

♦ نظارت بر تهیه و اجرای طرح های توسعه و انگیزشی سرمایه انسانی،تهیه و حسن اجرای طرح های ارتقاء شغلی و جانشین پروری.

♦ نظارت بر تهیه، تدوین و حسن اجرای طرح جامع منابع انسانی اعم از استخدام، آموزش، ارتقا، ارزیابی عملکرد، بازنشستگی و …

♦ نظارت بر امور جابجایی ها، انتقال ها و ماموریت های کارکنان.

♦ نظارت بر صدور احکام کارکنان منطبق بر پست های سازمانی مصوب.

♦ اهتمام در راه اندازی و تثبیت امور حفاظت پرسنلی و بهداشت حرفه ای و محیط کار در کلیه حوزه های شهرداری و سازمان های وابسته.

نظارت بر انجام خدمات عمومی مورد نیاز واحدهای شهرداری

♦ نظارت بر تامین خودروهای موردنیاز و تقسیم وسائط نقلیه موتوری و سرویس دهی آنها بین واحدهای شهرداری مرکزی و خودروهای بخش خصوصی.

برنامه ریزی و تامین خودرو تشریفات میهمانان داخلی و خارجی

♦ نظارت و پیگیری بر اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای امور ایثارگران تصویب و ابلاغ گردیده است با هماهنگی دستگاه های متولی و مرتبط با امور ایثارگران نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر سازمان ها در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به ایثارگران.

♦ برنامه ریزی جهت تخصیص مطلوب تسهیلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی و خدمات مشاوره ای لازم به ایثارگران و خانواده های آنان.

♦ برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نیاز ایثارگران.

♦ برقراری ارتباط مستمر با ایثارگران به منظور شناخت نیازها و مشکلات برای برنامه ریزی جهت بهبود زندگی آنها.

♦ انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

شرح وظایف همه جایگاه های شهرداری کرمان