مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  در راستای ارتقای دانش، بینش و نگرش خانواده بزرگ مدیریت شهری و روستایی کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ اقدام به راه اندازی پویش ملی شنبه های آموزشی نمود که هر هفته محتواهای آموزشی مورد نیاز جامعه هدف به استانداری ها و شهرداری ها ابلاغ می‌شود. 

که این محتوای آموزشی شامل مباحث زیر می باشد : 

  • آموزه های مدیریت پسماند شهری، 
  • بازآفرینی شهری پایدار، 
  • آنچه باید یک آتش نشان بداند،
  • منابع طبیعی، حقوق شهروندی، 
  • شهرسازی، سرمایه گذاری، 
  • محیط زیست 
  • و مدیریت روستا 

از این رو شما می توانید هر شنبه این مطالب را در وب سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمان مشاهده و دانلود نمایید.

شنبه های آموزشی
موضوعحوزهمشاهده و دانلود
فرایند صدور پروانه ساختمانی - بخش چهارمآموزه های شهرسازیمشاهده
بیماری های گیاهان رایج زینتی فضای سبز
بیماری های کاج
آموزه های فضای سبز شهریمشاهده
جنگل های حراآموزه های محیطمشاهده
خواندن دود در حریقآنچه یک آتش نشان باید بداند!مشاهده
فرایند صدور پروانه ساختمانی - بخش سوم۲آموزه های شهرسازیمشاهده
بیماری های گیاهان رایج زینتی فضای سبز
بیماری های کاج
آموزه های فضای سبز شهریمشاهده
پرندگان شکاریآموزه های محیطمشاهده
تولید انرژی و تولید پسماندآموزه های مدیریت پسماندمشاهده
ارزیابی ؛ تحلیل و خواندن دودآنچه یک آتش نشان باید بداند!مشاهده
سیل گیری شهرها و روش های مقابله با آن - بخش چهارمآموزه های مدیریت بحرانمشاهده
فرایند صدور پروانه ساختمانی - بخش سومآموزه های شهرسازیمشاهده
بیماری های گیاهان رایج زینتی فضای سبز
بیماری های کاج
آموزه های فضای سبز شهریمشاهده
ارزش گونه های جانوری - نهانگ گوژپشتآموزه های محیطمشاهده
طبقه بندی سیستم های تولید کمپوستآموزه های مدیریت پسماندمشاهده
بازرسی کپسول های بیوورسالآنچه یک آتش نشان باید بداند!مشاهده
سیل گیری شهرها و روش های مقابله با آن - بخش سومآموزه های مدیریت بحرانمشاهده
فرایند صدور پروانه ساختمانی - بخش دومآموزه های شهرسازیمشاهده
بیماری های گیاهان رایج زینتی فضای سبز
بیماری های نارون
آموزه های فضای سبز شهریمشاهده
اکوسیستم آبسنگ های مرجانیآموزه های محیطمشاهده
مقدار PH در کمپوستآموزه های مدیریت پسماندمشاهده
سیل گیری شهرها و روش های مقابله با آن - بخش دومآموزه های مدیریت بحرانمشاهده
فرایند صدور پروانه ساختمانی - بخش اولآموزه های شهرسازیمشاهده
بیماری های گیاهان رایج زینتی فضای سبز
بیماری های نارون
آموزه های فضای سبز شهریمشاهده
رطوبت کمپوستآموزه های مدیریت پسماندمشاهده
خاموش کننده بیوورسالآنچه یک آتش نشان باید بداند!مشاهده
سیل گیری شهرها و روش های مقابله با آن - بخش اولآموزه های مدیریت بحرانمشاهده
هدف از صدور پروانه ساختمانآموزه های شهرسازیمشاهده
بیماری های گیاهان رایج زینتی فضای سبز
بیماری های نارون
مرگ هلندی نارون- بخش دوم
آموزه های فضای سبز شهریمشاهده
آشنایی با پهنه های دریایی کشور - دریای خزرآموزه های محیطمشاهده
عملکرد های زیست محیطی - اکسیژنآموزه های مدیریت پسماندمشاهده
خاموش کننده بیوورسالآنچه یک آتش نشان باید بداند!مشاهده
مراکز خدمات آتش نشانی در شرایط بحران - بخش اولآموزه های مدیریت بحرانمشاهده
پیشینه صدور پروانه ساختمانی در ایرانآموزه های شهرسازیمشاهده
بیماری های گیاهان رایج زینتی فضای سبز
بیماری های نارون
مرگ هلندی نارون- بخش اول
آموزه های فضای سبز شهریمشاهده
آشنایی با پهنه های دریایی کشور - خلیج فارسآموزه های محیطمشاهده
عملکرد های زیست محیطیآموزه های مدیریت پسماندمشاهده
ایمىی در آزمایشگاه مدارسآنچه یک آتش نشان باید بداند!مشاهده
نحوه تعیین ظرفیت واقعی بیمارستان ها در حوادث غیر مترقبهآموزه های مدیریت بحرانمشاهده
صدور پروانه ساختمانآموزه های شهرسازیمشاهده
بیماری های گیاهان رایج زینتی فضای سبز
بیماری های نارون
آموزه های فضای سبز شهریمشاهده
نحوه صحیح آتش افروختن در طبیعتآموزه های محیطمشاهده
عملکرد زیست محیطیآموزه های مدیریت پسماندمشاهده
وسایل و تجهیزات ایمنی و بهداشت عمومی در مدارسآنچه یک آتش نشان باید بداند!مشاهده
بهداشت روانیآموزه های مدیریت بحرانمشاهده
تأمین مالی خارجی (بخش اول)آموزه های سرمایه گذاریمشاهده
اصول بهداشتی در کنترل ساختمان (بخش دوم)آموزه های شهرسازیمشاهده
بیماری های گیاهان رایج زینتی فضای سبز - بیماری های چمن (بخش دوم) لکه برگی های چمنآموزه های فضای سبز شهریمشاهده
کار آفرینی و اقتصاد خانوار - صنایع دستی و جوامع محلیآموزه های محیطمشاهده
مدیریت پسماند های ساختمانی(بخش دوم)آموزه های مدیریت پسماندمشاهده
نکات ایمنی در مورد استفاده از آبگرمکن و بخاری های گاز سوزآنچه یک آتش نشان باید بداند!مشاهده
اصول بهداشتی در کنترل ساختمان (بخش اول)آموزه های شهرسازیمشاهده
بیماری های گیاهان رایج زینتی فضای سبز - بیماری های چمن (بخش اول)آموزه های فضای سبز شهریمشاهده
حضور گونه های مهاجم گیاهی در کشورآموزه های محیطمشاهده
مدیریت پسماندهای ساختمانی (بخش اول)آموزه های مدیریت پسماندمشاهده
شرایط موفق در مدیریت بحران آموزه های مدیریت بحرانمشاهده
اصول فنی، ایمنی و استحکام ساختمانآموزه های شهرسازیمشاهده
سفیدک های پودری گیاهان زینتیآموزه های فضای سبز شهریمشاهده
کشتار پرندگان مهاجرآموزه های محیطمشاهده
منابع و ویژگی های پسماندهای ساختمانی حاصل از تخریب و بازسازیآموزه های مدیریت پسماندمشاهده
استاندارد های جهانی برای غلظت (CO) در محیط چیست؟آنچه یک آتش نشان باید بداند!مشاهده
مدیریت بحرانآموزه های مدیریت بحرانمشاهده