e8560877-20d5-4736-83f8-6305a5e120d3

افتتاح دفتر کارگروه بازنگری اصلاح فرآیندها در شهرداری منطقه چهار کرمان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان، گفت: با حضور سید محمدصادق تقوی، رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره‌وری شورای اسلامی شهر کرمان و شهردار منطقه چهار، دفتر کارگروه بازنگری اصلاح فرآیندها به‌صورت پایلوت در شهرداری منطقه چهار کرمان افت ...