کارمندان نمونه شهرداری

کارمند نمونه در شهرداری کرمان

توجه به کارکنان هر سازمان یا مجموعه سازمانی به عنوان سرمایه های انسانی طی سالهای اخیر اولویت اصلی و اول را در میان منابع و سرمایه های سازمان به خود اختصاص داده است. ضرورت و اهمیت نقش و جایگاه این سرمایه ها در بهره وری و کارآمدی یک سازمان می بایست منجر به توجه و برنامه ریزی ویژه در ابعاد مختلف جهت رشد، بالندگی ، ترغیب بیشتر

و هدایت موثر آنان به سمت تحقق اهداف و ماموریت های سازمانی گردد.

در این میان انتخاب کارکنان نمونه از جمله ابزارهایی است که می تواند نقش موثری در این زمینه ایفا نماید. بر این اساس به پاس خدمات و تلاش های کارکنان شهرداری کرمان و با توجه به نقش کلیدی ایشان در تحقق اهداف و ماموریتهای شهرداری، دستورالعمل حاضر در راستای مصوبه شورای عالی اداری کشور در خصوص انتخاب کارکنان نمونه (مصوبه۷۴۰۷/دش/۱ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲ ) تدوین شده است.

اهداف انتخاب کارمند نمونه

 1.  تقویت وجدانکاری، انضباطاداری، اجتماعی
 2. ارج نهادن به خدمات و تلاش های ارزنده کارکنان متعهد و کارآمد
 3. تشویق و ترغیب کارکنان به کوشش و فعالیت بیشتر و ارایٔه خدمات بهتر به ارباب رجوع
 4. شناسایی ، انتخاب و معرفی کارکنان نمونه به عنوان الگوهای موفق عملکردی و رفتاری
 5. تقویت انگیزه و نشاط در بین کارکنان
 6. اعتلای فرهنگ کار و ایجاد باورهای مثبت نسبت به کار و تلاش بین کارکنان
 7. افزایش رضایت شغلی و ارتقا بهره وری نیروی انسانی

فرآیند انتخاب کارمند نمونه

مرحله اول

تکمبل فرم توسط مدیران هر حوزه برای پرسنل زیر مجموعه خود

مرحله دوم

رفع ایراد فرم ها و تکمیل بخش امتیازات ویژه بر اساس مستندات، توسط امور انسانی حوزه ها

مرحله سوم

تشکیل کمیته درون سازمانی جهت گزینش افراد برگزیده و ارسال صورت جلسه- فرم ها و پیوست مستندات هر فرم

مرحله چهارم

دسته بندی فرم های رسیده بر اساس سمت و انتخاب براساس سهمیه

مرحله پنجم

تشکیل کمیته ارزیابی نهایی جهت انتخاب کارمند نمونه

مرحله ششم

معرفی کارمند نمونه

ویژگی ها و امتیازات مورد بررسی برای کارمند نمونه

فرم ارزیابی - گروه مدیران و سرپرستان
حداقل امتیاز --------- ۱۱۰ امتیاز
فرم ارزیابی - گروه کارشناسان و متصدیان
حداقل امتیاز --------- ۹۰ امتیاز
فرم ارزیابی - گروه کارگران و نیروی پشتیبانی
حداقل امتیاز --------- ۷۵ امتیاز

سابقه خدمت به ازای هرسال از ۱۰ سال اول خدمت ۰.۷۵ امتیاز(برای ۱۰ سال ۷.۵ امتیاز) هرسال از ۱۰ سال دوم ۰.۵امتیاز ( برای ۱۰ سال ۵ امتیاز ) -هر سال از ۱۰سال سوم خدمت ۰.۲۵ (برای ۱۰سال ۲.۵ امتیاز)

تبصره: امتیاز خدمت برای افراد شاغل در مشاغل سخت تعریف شده در شهرداری(کارکنان حوزه جمع آوری و دفع زباله- آتش نشانان و…) به ازای هرسال خدمت با ضریب ۱.۵ وحداکثر ۲۰ امتیازمحاسبه می شود.

مبنای محاسبه امتیاز آخرین مدرک تحصیلی براساس ذیل است زیر دیپلم ۱۰- دیپلم ۱۲ – فوق دیپلم ۱۴ -لیسانس ۱۶ -فوق لیسانس ۱۸ -دکتری ۲۰ امتیاز

تبصره ۱: امتیاز مدرک تحصیلی حوزوی براساس معادل مدرک تحصیلی مورد تایٔید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری محاسبه می شود.

تبصره ۲:کارمندانی که فارغ التحصیل مقاطع عالی می باشند ولی هنوز مدرک تحصیلی درحکم کارگزینی ایشان لحاظ نگردیده است ازآخرین مدرک تحصیلی مندرج در حکم کارگزینی بهره مند می شوند.

مجموع امتیاز تشویقی برابرجدول ذیل و حداکثرتا ۲۵ امتیاز محاسبه می شود.

  • وزیر : ۱۲
  • معاون وزیر : ۱۰
  • استاندار : ۸
  • معاون استاندار و شهردار : ۷
  • فرماندار : ۶
  • مدیر کل و روسای سازمانهای غیر شهرداری ومعاونین شهردار : ۵
  • بخشدار ، شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان های شهرداری : ۴

تبصره۱ : دریافت تشویق نامه از مقام معظم رهبری ۲۵ امتیاز وریٔیس جمهوری حداکثر ۱۵ امتیاز محاسبه می شود.

تذکر ۱: تشویق نامه های مربوط به سال مورد ارزیابی فقط ملاک محاسبه می باشد.

تبصره ۲: اخذ تایٔیدیه “حسن انجام وظیفه شغلی” ازمسیٔولین مافوق تا سقف ۳ امتیاز(هر تشویق نامه ۱.۵ امتیاز) مربوط به سال اخیرمحاسبه خواهد شد

تبصره ۳ : استثناء در مورد تشویق نامه های انتخاباتی (مشارکت درایام انتخابات) براساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۹۰۵۱ مورخ ۸۹/۱۱/۱۸ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریٔیس جمهور عمل خواهدشد.

تذکر ۲: تشویق نامه درهربخش سقف امتیازداخل جدول را دارد،تعدد تشویق نامه در هر بخش از جدول موجب افزایش امتیاز نمی شود.

تذکر ۳: تقدیرنامه های مناسبتی ایام و روزهای خاص ( روززن ،ایثارگر و بسیج و…)که معمولا به صورت گروهی صادرمی شود و به سبب عملکرد مثبت وبرجسته نمی باشد،امتیاز ندارد.

(حداکثر ۲۰ امتیاز محاسبه می گردد. )

۱ – گذراندن دورههای ضروری آموزشی ضمن خدمت با ارایه گواهینامه معتبر مورد تایٔید واحد آموزش شهرداری ( که به ازای هر ۴۰ ساعت ۱۰ امتیاز (هر ساعت آموزش ۰.۲۵ امتیاز)

۲-ارایه گواهینامه مهارتی از موسسات غیرانتفاعی آموزشی مورد تایید شهرداری صرفا مرتبط با حوزه شغلی به ازای هر ۳۰ ساعت ۵ امتیاز و حداکثر ۱۵ امتیاز محاسبه می شود. (هر ساعت آموزش ۰.۱۶ امتیاز)


تبصره :چنانچه ارایه گواهینامه مهارتی تخصصی دال برگذراندن سطوح مهارتی چون مقدماتی ،میانه ،پیشرفته باشدبه ازای هرسطح۲ امتیازمحاسبه می گردد.

تذکر: برای کسب امتیازات این بند نیاز به استعلام اداره آموزش شهرداری میباشد .

حداکثر امتیاز تحقیق و پژوهش و نوآوری ۳۵ امتیاز محاسبه می شود:

۱- تالیف یا ترجمه کتاب: به ازای هرعنوان کتاب تصنیفی ۱۲ امتیاز ، کتاب تالیفی و ترجمه ۱۰ و گردآوری ۸ امتیاز و حداکثر ۲۰ امتیاز

۲- مقاله منتشر شده: به ازای هر عنوان مقاله تالیفی که درمجلات معتبر علمی داخلی به چاپ رسیده باشد ۳ امتیاز و مجلات معتبر خارجی ۵؛ حداکثر ۸ امتیاز.

۳- طرح ها: طرح ها و پروژه ها خلاقانه و نوآورانه ارایه شده در زمینه شغلی که ثبت و تایٔید آن از سوی مرجع ذیربط اعلام شده است ، خواه طرح اجرایی و عملی گردیده است ونتایج آن حاصل شده است ویا دردست اجرا باشد ، امتیاز هر طرح ۲ امتیاز و حداکثر تا ۶ امتیاز محاسبه می گردد.

۴- ثبت اختراع یا اکتشاف که به تایٔید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی رسیده باشد ۸ امتیاز و ثبت اختراع یا اکتشاف که به تایٔید سازمان اسناد و املاک رسیده باشد ۶ امتیاز لحاظ میگردد.

۵-شرکت در کنفرانس ها و سمینارها: گواهی پذیرش اثر درکنفرانس ها و سمینارهای معتبر علمی داخلی و بین المللی مرتیط با شغل با ارایه هر مقاله و پذیرش آن به ازای هرسمینار داخلی ۲ امتیاز سمینار بین المللی ۴ و حداکثر ۶امتیاز.

تبصره: شرکت در کنفرانسها می بایست با موضوعات پژوهشی متنوع و کنفرانس های متفاوت باشد.( امتیاز هر عنوان اثر پژوهشی فقط یکبار لحاظ میگردد.)

۶- تدوین دستوالعمل ها، نظام نامه ها، آیین نامه های مرتبط با شغل که به تایید شهردار رسیده باشد هر دستوالعمل ۳ امتیاز و تایید شورای شهر ، هر دستوالعمل ۴ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز لحاظ میگردد.

❖ جدول شماره ۱: نحوه محاسبه امتیاز فعالیتهای پژوهشی و تدوینی مشترک با توجه به تعداد همکاران و بر اساس ضریب امتیازات جدول زیر صورت خواهد گرفت.

تعداد همکاران / سهم نفر اول / سهم بقیه

  • ۱ نفر / ۱۰۰ ٪
  • ۲ نفر / ۹۰٪ / ۶۰٪
  • ۳ نفر / ۸۰٪ / ۵۰٪
  • ۴ نفر /  ۷۰ ٪ / ۴۰٪

تذکر: برای کسب امتیازات این بند نیاز به ارایٔه اصل و کپی مستندات یا استعلام از اداره پژوهش و مطالعات شهرداری میباشد.

زنبیل خرید