ضمن سپاس از مشارکت همکاران محترم در مسابقه « از ایده تا فایده » مهلت ارسال ایده به پایان رسیده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

۱

منصور امیرمجاهدی

شهرداری منطقه ۳

۲

مهدی شجاعی باغینی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

۳

حسین دولتی راینی

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

۴

محبوبه شیخ پور

شهرداری مرکز (حوزه شهردار)

۵

فائزه حسیبی/معصومه کروکی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

۶

علی شجاعی باغینی

معاونت خدمات شهری

۷

مهدی آذین

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

۸

مهران جعفر زاده اسدالهی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

۹

اسما شمس الدینی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۰

احسان عارفی

شهرداری منطقه ۲

ثبت روزانه
ثبت روزانه
درصد به تفکیک مدرک تحصیلی
درصد به تفکیک مدرک تحصیلی
درصد مشارکت واحد ها
درصد مشارکت واحد ها