گزارش عملکرد معاونت برنامه ریزی و زیرمجموعه

تجمیع گزارش عملکرد سالانه

سال ۱۴۰۰

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

معاون : علی سعیدی

مشاهده گزارش

تجمیع گزارش عملکرد

۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

معاون : علی سعیدی

مشاهده گزارش

تجمیع برنامه های آینده

به تفکیک مدیریت ها

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

معاون : علی سعیدی

مشاهده برنامه ها