همکاران عزیز در این قسمت شما می توانید عنوان پست خودتان را جستجو کرده و شرح وظایف جایگاه یا مجموعه خودتان را مشاهده فرمایید.

عنوان جایگاهشرح وظایف
حوزه شهرداراطمینان یافتن از عملکرد صحیح کلیه واحدهای شهرداری
سیاست گذاری در جهت تهیه و تدوین بودجه سالیانه شهرداری
برنامه ریزی برای برقراری ارتباط با نهادهای استانی، ملی و حتی دفتر مقام معظم رهبری جهت پیشبرد برنامه ها و تسهیل در تحقق اهداف
برنامه ریزی جهت بهره برداری از شهری پیشرفته و توسعه برای شهروندان
برنامه گذاری و سیاست گذاری در توسعه منابع انسانی
تامین ارتباط محرمانه با سازمان های مختلف و نگهداری اسناد محرمانه و کنترل و نظارت بر وضع حراستی
تجزیه و تحلیل نیازهای فرهنگی اجتماعی شهر و برنامه ریزی جهت تامین آنها
تعیین خط مشی برنامه ریزی به منظور بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به احتیاجات فعلی و آتی
رهبری شهرداری در جهت بهبود و تعالی سازمانی
ساماندهی ارتباطات با شورای اسلامی شهر
سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت تحقق زیبایی هرچه بهتر شهر و سیاست گذاری، برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم های کلان برای فعالیت های شهرداری
سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت حفظ هویت اسلامی تاریخی شهر
شناخت مسائل و مشکلات شهروندان در رابطه با فعالیت های شهرداری و برنامه ریزی جهت رفع آنها
کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری از طریق واحدهای سازمانی مرتبط
مطالعه و بررسی رویکردها و روشها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
نظارت بر اطلاع رسانی و انعکاس اخبار و رویدادهای شهرداری
نظارت بر رسیدگی به مسائل حقوقی و قانونی شهرداری
نظارت بر نحوه تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و پیگیری آن برای تصویب در شورای شهر
نظارت بر هماهنگی سازمانهای وابسته شهرداری با سیاست ها و برنامه های شهرداری و ارزیابی عملکرد آنها
نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهرابلاغ دستورات شهردار به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و دستگاه های ذیربط متقاضی و پیگیری آنها طبق دستور
ارائه پیشنهادات اصلاحی برای کاهش میزان شکایات(در حد اختیار تفویض شده از سوی شهردار)
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده( در حد اختیار تفویض شده از سوی شهردار)
برقراری تماس با وزارتخانه ها، موسسات و ارگان های دولتی و سفارتخانه ها( در حد اختیار تفویض شده از سوی شهردار)
تنظیم برنامه های ملاقات مقامات داخلی و خارجی و همچنین راهنمایی مراجعین و ترتیب ملاقات آنها
تنظیم و ارائه پرونده ها و گزارشات و نشریاتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضا نماید و اعاده آنها از طریق امور اداری به مراجع ذیربط
مطالعه و بررسی رویکردها و روش های نوین مدیریت بمنظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
نظارت بر برقراری ارتباط با شهرهای خواهر خوانده و خارجی جهت سرمایه گذاری مشترک و یا جذب سرمایه های خارجی( در حد اختیار تفویض شده از سوی شهردار)
نظارت بر چگونگی اجرای قوانین و مقررات و بررسی شکایات کارکنان و رسیدگی به تخلفات اداری( در حد اختیار تفویض شده از سوی شهردار)
نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی و اطلاع رسانی
نظارت بر دریافت شبانه روزی انتقادات، شکایات و مشکلات مربوط به مجموعه شهرداری
نظارت بر رسیدگی به مسائل حقوقی و قانونی شهرداری( در حد اختیار تفویض شده از سوی شهردار)
نظارت بر سیاست گذاری و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، فعالیت ها، برنامه ها و مواضع شهرداری
نظارت در برقراری ارتباطات و تماسهای تلفنی و مخابراتی، دورنویس با واحدها و سایر مراجع حقیقی و حقوقی ذیربط توسط متصدیان امور
یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها و کنفرانس ها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط برای اطلاع و مطالعه قبلی شهرداری
نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره دبیرخانه امور مرتبط با شورای اسلامی شهرمطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
ارائه گزارش های تحلیلی در موارد ارجاعی
ارسال مصوبات یا تصمیمات نهایی کمیسیون های شورا به شورا برای در دستور کار شورا قرارگرفتن
انجام بازدیدهای لازم حسب تشخیص ریاست کمیسیونها و تهیه گزارش و ارائه آن به کمیسیون
بررسی مقدماتی موارد ارجاعی به کمیسیون ها
پیگیری برای اخذ نظریات یا مصوبات کمیسیونهای شورا در مورد لوایح یا طرح های ارجاعی به آنها
پیگیری و ارسال مصوبات و تصمیمات کمیسیون های شورا در فرصت تعیین شده به شورا
تعیین زمان تشکیل جلسات کمیسیونهای شورا با سایر جلسات مقدماتی و مشورتی با هماهنگی رئیس کمیسیون
تنظیم پیش نویس کلیه مکاتبات و ارسال آنها با امضای ریاست کمیسیون یا ریاست شورا
تنظیم صورتجلسات، تصمیمات و مصوبات کمیسیونهای شورا
تهیه و تنظیم دستور جلسات کمیسیون های شورا
حفظ و نگهداری از مصوبات، مذاکرات و تصمیمات کمیسیونهای شورا و ثبت آنها و مدارک مرتبط با رئیس کمیسیون به ترتیب اولویت لوایح و طرحهای واصله
دریافت لوایح، طرح ها و نامهای ارجاعی به کمیسیونهای شورا و طرح آنها در جلسات کمیسیونها
دعوت از نمایندگان شهرداری، کارشناسان و مشاوران جهت حضور در جلسات کمیسیونهای شورا
شرکت در جلسات شورا و ارائه سوابق و مدارک، اطلاعات مربوط به اموری که در دستور کار جلسه شورا قرار دارد
صورتجلسات تنظیمی ارائه نظرات کارشناسی به ریاست و اعضای کمیسیونهای شورا در زمینه های ارجاعی
نظارت بر مستندسازی استخراج، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت حراستنظارت بر عملکرد مسئولین حراست مناطق و سازمان ها
آموزش مدیران و کارکنان حراست مناطق و سازمان ها و معاونت ها
نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و آئین نامه ها توسط مسئولین
دریافت و بررسی اخبار و گزارشات حراست مناطق و سازمان ها و معاونت ها
رسیدگی به شکایات دریافتی از مسئولین حراست مناطق و سازمان ها و معاونت ها
عزل و نصب مسئولین حراست مناطق و سازمان ها و معاونت ها
ارتباط مستمر با مراجع بالادستی اعم از اداره کل اطلاعات استان کرمان- حراست کل استان و اداره کل حراست استانداری
ارائه گزارش به مراجع بالادستی
برنامه ریزی-سازماندهی-نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدام های حراستی
نظارت بر ثبت و ارسال تمامی مکاتبات محرمانه و طبقه بندی شده و ارجاع به مراجع ذیربط
ارزشیابی کارکنان مدیریت حراست و مسئولین حراست های تابعه اعم از مناطق و سازمانها و معاونت ها
ارائه خط مشی های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیت های حراست های تابعه
بهسازی روشهای انجام کارها در مدیریت حراست
ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت و تسریع در انجام وظایف
شرکت در جلسه های شهردار- معاونین و مدیران مناطق و ستادی شهرداری کرمان
تعیین نمودن دستور کار برای مسئولین و پرسنل زیرمجموعه
بکارگیری روشهای جدید فن آوری اطلاعات در انجام وظایف
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت بازرسیمطالعه و بررسی رویکردها، روشهای نوین مدیریت و برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و راهبری، تقسیم کار، کنترل و نظارت بر منابع انسانی و بکارگیری فنون بازرسی در راستای انجام شرح وظایف مدیریت بازرسی.
هدایت عملیات بازرسی و کنترل عملکرد و نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در مرکز، مناطق، سازمان ها و سایر دوائر ذیربط.
هدایت عملیات بازرسی، کنترل و نظارت از مجموعه فعالیت های مستمر، منظم و هدفدار.
هدایت عملیات جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات و تطبیق عملکرد مجموعه با اهداف و تکالیف قانونی.
برنامه ریزی برای نظارت، بازرسی و کنترل عملکرد و رفتار مسئولان و کارکنان از حیث انجام وظایف و امور محوله رعایت قوانین و مقررات موضوعه.
برنامه ریزی برای سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکرد واحدهای مختلف و نحوه برخورد مسئولان و کارکنان در تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع.
اعمال تدابیر لازم جهت اعلام نظر در خصوص توانایی، لیاقت و شایستگی های عمومی، معیارهای تخصصی و تجربی افراد در انتصابات و ترفیعات در مجموعه شهرداری.
اعمال تدابیر لازم برای بازرسی و رسیدگی به موارد ارجاعی از سوی شهردار کرمان.
نظارت بر نحوه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی علیه عملکرد مجموعه شهرداری.
اعمال تدابیر و تمهیدات لازم برای شناسایی و اعلام موارد تخلف و نارسایی ها، سوء جریانات، مفاسد اداری و مالی.
اعزام بازرس یا گروه بازرسی و تحقیق درباره ی موضوعات، پرونده های تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های شهرداری از طرف کارکنان و مسئولان صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف، حدود مسئولیت آن،ارائه گزارشات لازم از نتایج بازرسی های انجام شده به شهردار یا مراجع ذیربط.
ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایجاد هماهنگی با دستگاه های نظارتی استان به منظور ارتقاء کمی و کیفی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از اقدامات موازی.
نظارت بر رسیدگی به شکایات واحدهای مختلف شهرداری از یکدیگر و پیگیری جهت حل موضوع و عنداللزوم تهیه گزارش برای شهردار.
تامین و تکمیل کادر مورد نیاز بازرسی از طریق انتقال یا ماموریت کارکنان واجد شرایط و دارای صلاحیت، از مجموعه شهرداری.
استفاده از سایر کارشناسان و متخصصان در هر کرمانه مورد نیاز به صورت پاره وقت.
انتخاب و انتصاب روسای ادارات، گروه ها و مسئولین بازرسی حسب مورد از بین مسئولین یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد در حوزه بازرسی.
اعزام نماینده بازرسی به کمیته ها، کمیسیون ها و جلسات مختلف و تصمیم گیر در معاملات و سایر امور اجرایی در مرکز، مناطق، سازمان ها و دوائر ذیربط، جهت انجام وظیفه نظارتی.
بهره گیری از فرصت و توان تشکل های مردم نهاد، اشخاص واجد شرایط در بخش های اجرایی، علمی، تخصصی، صنفی، مردمی بازرسان افتخاری جهت نظارت همگانی و ارتقاء سلامت اداری.
برنامه ریزی وپیگیری توسعه کمی وکیفی، سخت افزاری ونرم افزاری وافزایش بهره وری ۱۳۷ به عنوان مهمترین درگاه اطلاعیابی شهرداری
جمع بندی و تحلیل دادهای ۱۳۷ به منظوربرنامه ریزی دقیق برای رفع معضلات شهری .
نظارت بر عملکرد ستاد خبری بازرسی و ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده و خبری، به مقامات مسئول شهرداری و مراجع ذیربط جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا سوء جریانات احتمالی.
نظارت بر مستندسازی استخراج، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات جهت مستندسازی به حوزه نوسازی و تحول اداری.
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها با هماهنگی واحد نوسازی و تحول اداری.
مدیریت حقوقیمطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها
بررسی و به کارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت ها و عملکردها
ارائه پیشنهاد در خصوص طرح ها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر و ارائه پیشنهادات اصلاحی و نیز یررسی جایگاه قانونی مصوبات شورا و در صورت نیاز اعتراض به مصوبات مذکور و گزارش به مقام مافوق
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
بررسی حقوقی قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهارنظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و عنداللزوم حک و اصلاح آن و گزارش به مقام مافوق
پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی معاونت ها، مدیریت های ستادی، مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری و رفع ابهام از قوانین موجود و ارائه مشاوره قانونی به آنها
پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور، تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
تشکیل جلسات مشورتی حقوقی جهت بالابردن توان حقوقی کارشناسان با استفاده از مشاورین یا صاحبنظران خارج از مجموعه حقوقی شهرداری
تهیه گزارشات مورد لزوم جهت ارائه به مقام مافوق
ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط
حضور در نشست های قضایی و ایجاد هماهنگی های لازم برای ایجاد وحدت رویه در محاکم قضایی
حفظ و نگهدار نامه ها، اوراق، اسناد، مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده
رسیدگی به اختلاف نظرهای حقوقی
رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری، مناطق، سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی
شناسایی خلاءهای قانونی مربوط به امور شهرداری و ارائه راهکار قانونی برای رفع آنها
نظارت بر تهیه لوایح دفاعیه جهت ارائه در پرونده های مطرح در مراجع دادگستری
نظارت بر حضور فعال کارشناسان حقوقی در مراجع دادگستری و نحوه دفاع آنها و نیز اخذ و بررسی گزارشات جلسات دادرسی پس از آن
نظارت بر طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیرقضایی
نظارت بر گردآوری قوانین و مقررات مربوط به شهرداری و ایجاد بانک اطلاعات به روز قوانین و مقررات و اطلاع رسانی به واحدهای ذیربط
نظارت بر مستندسازی استخراج، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت ارتباطات و امور بین المللارائه گزارش های عملکرد دوره ای از فعالیت های روابط عمومی
نظارت بر تسهیل فرایند ارتباطی و تعامل با شهروندان، کارکنان و مدیریت
نظارت بر تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه با توجه به استراتژی های تعیین شده
نظارت بر راهبری و بسترسازی به منظور انتقال تجربیات بین المللی مدیریت شهری
نظارت بر تعامل و عضویت در سازمان های بین المللی مدیریت شهری
نظارت بر برنامه ریزی و انجام بهینه ماموریت های خارجی
نظارت بر برقراری ارتباط و ایجاد رابطه مفید و پربار تخصصی و کارشناسی با سازمان های بین المللی به منظور ارتقای جایگاه شهر کرمان در عرصه جهانی
نظارت بر معرفی تخصصی و کارشناسی توانمندی ها و پتانسیل های بالقوه شهر کرمان در سطح بین المللی
نظارت بر برنامه ریزی و سازماندهی سفرهای خارجی کارشناسی،با هدف ثمربخش کردن این سفرهای برون مرزی
نظارت بر انجام تحقیقات به منظور دستیابی به آخرین دانش و آگاهی علمی، اطلاعات و راه حل هایی در مورد موضوعات و مسائل شهری با توجه به نیاز بخشهای مختلف شهرداری
نظارت با تعامل با رسانه ها( خبرگزاری-مطبوعات-صدا و سیما)
نظارت بر اختصاص رپورتاژ آگهی بمنظور هدفمندی و همسویی اهداف و اخبار مدیریت شهری
نظارت بر ارزیابی و نظارت بر اخبار نشریات محلی و ملی در مورد شهرداری کرمان
نظارت بر تولید اخبار و ارائه عملکرد در قالب پایگاه خبری و فصلنامه شهرداری کرمان
نظارت بر برگزاری دوره و نشست های تخصصی حوزه رسانه
نظارت بر ایجاد کار گروهی برای جمع آوری و انتشار اخبار، اطلاعات و اطلاع رسانی در حوزه های عملکرد مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر کرمان
نظارت بر برپایی کنفرانس ها و نشست های خبری و دعوت از اصحاب رسانه بر اساس برنامه های مشخص زمانبندی شده و با محوریت های تخصصی از مناطق، سازمان ها، معاونت ها و در نهایت شهردار کرمان
نظارت بر بسترسازی جهت همکاری و آموزش مفاهیم مختلف از طریق شبکه سمعی و بصری
نظارت بر ایجاد سامانه ای دیجیتال و الکترونیکی جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شهروندان و پیمایش آنها و ارجاع به حوزه های مختلف شامل:صدای مردم و....
نظارت بر تدوین برنامه ای منسجم جهت ارتباط گسترده و دو سویه با رسانه های مختلف در حوزه وب
نظارت بر همکاری جهت تولید برنامه های تلویزیونی مرتبط با مفاهیم مدیریت شهری
نظارت بر برقراری ارتباط و انجام مصاحبه های خبری مدیران و اصحاب رسانه
نظارت بر تدوین تقویم جامع ارتباطات رسانه ای مدیریت ارشد شهرداری و مدیران اجرایی در لایه های مختلف
نظارت بر افکارسنجی، ارزیابی افکار عمومی در بازه های مختلف زمانی از عملکرد شهرداری و سطح آگاهی شهروندان از فعالیت ها و اقدامات و نیز میزان توقع آنها و گزارش به بخش های مختلف
نظارت بر طراحی و اجرای جشنواره ها و سمینارهای تبلیغی و ترویجی با موضوعات مدیریت شهری
نظارت بر ایجاد یک هویت و تصویر برای شهروندان و جذب صنعتگران، گردشگران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی
نظارت بر ساخت فیلم و تیزر تبلیغاتی در مورد شهر کرمان، پروژه های شهری، جاذبه های گردشگری
نظارت بر طراحی و اجرای هدایای تبلیغاتی شهرداری کرمان
نظارت بر استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره اطلاع رسانی و اطلاع یابیاجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
برنامه ریزی وتدوین ساز و کارمطلوب برای شناخت افکار عمومی وکسب اطلاع از دیدگاهها، پیشنهادات وانتقادات شهروندان، زائران، گردشگران، همکاران و مخاطبان و ذینفعان خدمات شهرداری
تدوین، تحلیل، جمع بندی وانعکاس نتایج نظرسنجی ها به مسئولین ذیربط
برنامه ریزی به منظور یکپارچه سازی طرحهای افکارسنجی حوزه های مختلف شهرداری ونظارت برحسن اجرای آنها
برنامه ریزی و اجرای تمهیداتی برای سهولت برقراری ارتباط شهروندان با شهرداری .
کسب اطلاع از عملکرد ادارات و زیرمجموعه های اداره کل ارتباطات واموربین الملل و تهیه گزارش عملکرد و آمار بصورت دورهای
تهیه، تنظیم واجرای تقویم ماهانه و فصلی، سالانه دیدارهای اقشار مختلف مردم با مسئولین حوزه مربوطه و ارسال گزارشهای به مسئولین مافوق.
انجام سایر امورمحوله ازسوی مقام مافوق در چارچوب وظایف
مدیریت حسابرسیبررسی و به کارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها
نظارت بر چگونگی اجرای دستورالعمل هایی مصوب و ارائه خط مشی های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای واحد تحت سرپرستی
نظارت بر تسلیم گزارشات ماهانه به شهردار همراه با اظهارنظر صریح
نظارت بر تنظیم برنامه های مختلف حسابرسی
نظارت بر تطبیق عملیات مالی انجام شده در واحدهای اجرایی
نظارت بر تهیه فهرست سپرده ها و کنترل فرم سپرده برای دریافت سپرده
نظارت بر رسیدگی به اقلام مندرج در ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و احراز صحت آنها از طریق رسیدگی مقدماتی و نهایی
نظارت بر رسیدگی به حسابهای هزینه و درآمد و سایر پرداختها و تطبیق اسناد و صورت حساب بانکی با مقررات و ضوابط مالی
نظارت بر جع آوری اطلاعات و مدارک و مستندات مورد لزوم در انجام برنامه ها و حسابرسی
نظارت بر انجام عملیات اصلاح حسابها جهت رسیدن به مانده های حقیقی
نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مالی از قبیل اسناد هزینه، اسناد انبار، اسناد درآمد
نظارت بر تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی مانده گیری و بستن حسابها جهت اصلاح و تهیه گزارش عملکرد
همکاری در تهیه و تنظیم کلیه دریافتی ها برای تاییدگرفتن و تفکیک حسابها جهت ارسال به مراجع ذیربط
نظارت بر حسابرسی در یکی از زمینه های هزینه های انجام شده پیش پرداختها و علی الحسابها و تنخواه گردان درآمدهای وصولی و وجوه دریافتی مطابق مقررات و همچنین اختلافات مالی و حسابداری
همکاری لازم در تهیه و تفریغ بودجه و مقایسه آن با بودجه مصوب و همچنین تهیه تراز عملیات نهایی سال مالی
نظارت بر رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر شهرداری و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجراء صحیح مقررات مندرج مقررات و آئین نامه های مربوط با توجه به بودجه مصوب
همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور و شورای شهر و ارسال نسخه ای از گزارشات خود جهت اطلاع و اقدام لازم به شهردار
نظارت بر گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حسابها با روشهای مالی و عملیاتی شهرداری بطور کتبی به شهردار شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده ادارات و سازمانهای وابسته و نظارت بر اجرای مصوبات مجامع عمومی و تهیه گزارش لازم در رابطه با بودجه و گزارش حسابرسی شهرداری
شرکت در جلسات کارشناسی جهت تهیه و تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای شهرداری
بررسی نیازهای آموزشی کاکنان در حیطه کاری و معرفی آنها جهت گذراندن دوره های مناسب و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت بهسازی و رشدکارکنان
انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد
نظارت بر استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
معاونت مالی و اقتصادیمطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اداری اجرا شود
بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس آن
برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات
برنامه ریزی و سیاستگذاری در مورد فعالیت های مرتبط با توجه به برنامه های بالادستی و سیاست های تعین شده
تاثیرگذاری بر افراد و انگیزش ایشان به نحوی که از روی میل و اشتیاق برای دستیابی به هدف های مجموعه تلاش کنند
همکاری در تحلیل ، بررسی و پیشنهاد بودجه، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستی
تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات روسای واحدهای تحت مدیریت
زمینه سازی در جهت مشارکت فکری کارکنان در تعریف اهداف عملیاتی، برنامه ها و راهکارهای اجرایی مجموعه تحت سرپرستی
صدور دستورات لازم به منظور تامین وسائل و ملزومات مورد نیاز شهرداری و صدور دستورالعمل های مالی برابر مقررات مصوب جهت بکارگیری در شهرداری
نظارت بر بررسی و ارزیابی و کارشناس اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاری
نظارت بر برنامه های عملیاتی تعریف شده توسط زیرمجموعه ها به منظور تحقق اهداف، برنامه ها و سیاست های کلان تعیین شده
نظارت بر تامین وسائل و ملزومات مورد نیاز شهرداری و نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری
نظارت بر عملیات حسابرسی داخلی
نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و اجرای مفاد آنها
نظارت بر وصول درآمدها و سعی در ازدیاد درآمدها
نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده
نظارت بر استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت امور مالیمطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهرره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداریها
بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
تهیه گزارش های مالی و ترازنامه و همکاری در تهیه تفریغ بودجه سالانه شهرداری
شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه ذیربط بعهده مدیر امور مالی محول است
مراقبت در حفظ و نگهداری کلیه اموال شهرداری و نظارت در حسن اداره امور انبارهای موجود در واحدهای تابعه و انجام وظیفه انبارداران
نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار
نظارت در تهیه وسائل و لوازم مورد نیاز کلیه واحدهای شهرداری با در نظرگرفتن اعتبارات مصوب و نظارت در انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری و رعایت آئین نامه مالی معاملاتی شهرداریها
نظارت در نگهداری حسابهای هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی لیست ها، اسناد هزینه و حقوق و دستمزد
همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداریها و دستورالعمل های صادره
کنترل و تایید عملیات مربوط به دریافت و پرداخت های روزانه، ماهانه و تطبیق حساب
نظارت بر استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره تدارکات و پشتیبانیارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
نظارت بر ارسال اسناد هزینه به امور مالی و پیگیری جهت رفع مغایرتها
نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری و رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها
نظارت بر تشکیل کمیسیون معاملات موضوع ماده۶ آئین نامه مالی شهرداری
نظارت بر کنترل عملکرد هزینه های جاری و دیون
نظارت بر ممیزی اسناد مالی مربوط
نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسائل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدهای مربوط و لحاظ کردن اعتبارات مصوب
همکاری در تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه مربوطه
نظارت بر استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره حسابداریارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
تهیه گزارشات خاص جهت مدیریت
تهیه و نظارت بر گزارشهای حسابداری
رفع مغایرت حسابهای فی مابین شهرداری مرکزی با مناطق و سازمانهای وابسته
کنترل اسناد حسابداری و ثبت نهایی آن
کنترل تراز نامه
کنترل عملکرد و تهیه گزارشات مربوط به بودجه ریزی سالیانه
کنترل عملکرد هزینه های جاری و عمرانی و دیون
کنترل عملکرد هزینه های متمرکز و واریزهای متمرکز
مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
نظارت بر اسناد حسابداری غیرنقدی مناطق
نظارت بر بایگانی اسناد و مدارک حسابداری
نظارت بر عملیات و اقدام به بستن حسابهای پایان سال مالی
همکاری با امور خزانه داری در خصوص مغایرت گیری حسابهای بانکی
استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره انبار و اموالاجرای سیستمها و روشهای مناسب طبقه بندی و کدگذاری و طرح استقرار کالا و اقلام و انبار
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
انجام هماهنگی با قسمت های تابعه به منظور کنترل موجودی اموال
بررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ها و عملکردها
پیاده سازی اصول انبارداری و سیستم انبارگردانی و کنترل موجودی
تشریح و تفهیم مفاد آیین نامه اموال دولتی به کلیه جمعداران
تعیین کسور و خسارتهای وارده به اموال و اخذ غرامت مربوطه
تهیه و تنظیم سیستم کدگذاری جهت دسترسی سریعتر به کالاها
رسیدگی و گواهی صحت صورت موجودی اموال رسیده و فرستاده
صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوط
طراحی طرح استقرار کالا و نظارت بر چیدمان کالاها و اجرای طرح مربوط
کنترل ایمنی در انبار جهت حفاظت از کالاها و محصولات موجود در انبار
مراقبت دائم و نظارت بر حفظ صحیح اموال در سازمان برابر مقررات و ضوابط مربوط
نظارت بر ارسال اثاثیه به نمایشگاه ها در موارد لزوم
نظارت بر پلاک کوبی اموال خریداری شده هنگام تحویل به واحدها
نظارت بر ثبت حواله ها و رسیدهای انبار کالا و محصولات
نظارت بر ورود و خروج کالا و ثبت اطلاعات مربوط
نظارت و راهنمایی بر فعالیت های کارکنان به منظور نصب علائم مخصوص و برچسبهای شماره دار بر روی هریک از اموال
نظارت و راهنمایی کارکنان تابعه جهت نگهداری حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر امور و تقسیم کار بین آنها
همکاری با واحدهای ذیربط برای برنامه ریزی جهت کنترل اموال و دارایی های سازمان
برنامه ریزی و بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در ساختمانهای شهرداری
برنامه ریزی و پیش بینی مناسب به منظور نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات
نظارت بر انجام اقدامات اجرائی، چراغانی و تزئین ساختمانها و میادین و اماکن عمومی متعلق به شهرداری
نظارت بر انجام امور مربوط به تامین و بهینه سازی ارتباطات و خدمات تلفنی(ثابت و همراه) و بی سیم شهرداری و موسسات وابسته
نظارت بر رسیدگی به کلیه امور تاسیساتی ساختمانهای شهرداری
استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت تشخیص و وصول درآمدارائه پیشنهاد به منظور یافتن منابع درآمدی جدید و بازنگری در منابع درآمدی
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
بررسی و تایید مسئولین درآمدهای عمومی و درآمدسازی مناطق که از طرف شهردار منطقه پیشنهاد می گردد
برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری و ارائه راهکار برای رفع آن
برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه
رسیدگی به اعتراضات مودیان و تشکیل کمیسیونهای مندرج در قانون نوسازی و همکاری و دعوت از مسئولین نوسازی مناطق شهرداری جهت شرکت در کمیسیون در صورت لزوم
رسیدگی و نظارت بر وصول عوارضی که مطابق قانون از طریق سازمانهای دولتی و سایر موسسات وصول می شود و بعداً باید در وجه شهرداری واریز گردد
صدور دستورالعمل های لازم به منظور ایجاد تسهیلات جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور
گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان
نظارت بر ارتباط با دفاتر اسناد رسمی به منظور وصول درآمدهای شهرداری
نظارت بر پیگیری عملیات وصول عوارض نوسازی و کسب و پیشه از مستنکفین از پرداخت عوارض مربوطه به منظور استیفای حقوق شهرداری
نظارت بر تهیه شناسنامه املاک (شناسنامه نوسازی) واقع در مناطق شهرداری و راهنمایی و صدور دستورالعمل های لازم به سرپرستان درآمد نوسازی مناطق
نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
نظارت بر ممیزی درآمد پروانه های صادره مناطق
نظارت و مدیریت ممیزی املاک در فواصل زمانی مشخص
همکاری در تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی
نظارت و کنترل عملیات مربوط به چاپ اوراق بهادار مانند عوارض مسافرین باربریها و نمایشات و سایر عوارض مشابه
نظارت بر بررسی منابع درآمد و پیشنهاد در خصوص لغو یا برقراری عوارض جدید
نظارت بر استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره تشخیص و ثبت درآمدهامطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
برنامه ریزی برای ساده سازی رویه های وصول عوارض
اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه و ضوابط اجرایی
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
بررسی ثبت مبالغ اعتبارات مصوب در دفاتر اعتبارات نقدی
بررسی سیستمی دفاتر روزانه کل، معین و روزنامه و بررسی و ثبت درآمدها در کدهای مربوطه
بررسی ترازنامه آزمایشی مانده گیری و بستن حساب جهت اصلاح
بررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ها و عملکردها
پیگیری و همکاری به منظور طراحی، اجرا و به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد
پیگیری وصول عوارض سازمان های دولتی
پیگیری و همکاری به منظور طراحی و تشکیل بانک های اطلاعاتی درآمدی مورد نیاز
تهیه فهرست های لازم در مورد پرداخت های مختلف جهت ارائه به مقامات مافوق
دریافت و تفکیک حساب های درآمدی جهت ممیزی
کمک در تهیه صورت های مغایرت های بانکی
نظارت بر وصول تعرفه مصوب شهرداری در زمینه عوارض مسافرین، بازیها و نمایشات ، پایانه های مسافربری خودرو و سایر عوارض مشابه
نظارت بر وصول قدرالسهم شهرداری از عوارض تجمیع از دارایی و عوارض سوخت، حقوق گمرکی و کمکهای دولتی از سازمان شهرداریها
وصول عوارض و وجوه متمرکز، کمکهای دولتی و سایر
هماهنگی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر وصول درآمدهای شهرداری توسط مناطق و واحدهای تابعه و اتخاذ تدابیر لازم
همکاری به منظور مطالعه، بررسی و شناخت منابع پایدار درآمدی و تهیه و تدوین روش های وصولی آن و کنترل و نظارت بر آنها
همکاری در اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
ارائه پیشنهاد به منظور یافتن منابع درآمدی جدید و بازنگری در منابع درآمدی
تهیه و تدوین بودجه و درآمد پیشنهادی جهت تصویب در شورای شهر( بودجه مصوب و متمم)
جهت شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری و ارائه راهکار برای رفع آن
نظارت بر عملکرد کمیسیون های شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
همکاری در نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تصمیمات لازم و کوشش در رفع نواقص
تلاش در جهت به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد
نظارت بر وصول درآمدهای شهرداری مرکزی و درآمدهای وصولی توسط شهرداری های مناطق و واحدهای تابعه و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
برنامه ریزی برای ساده سازی و یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدهای محلی شهرداری
نظارت بر وصول عوارض سازمانهای دولتی، تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمات و حمل و نقل و عوارض سالیانه انواع خودروها و سایر عوارض درآمد پایدار
همکاری در بررسی منابع درآمد و پیشنهاد در خصوص لغو یا برقراری عوارض جدید
همکاری در نظارت بر درآمد حاصل از اموال غیرمنقول سازمان و حاصل از فروش اموال و املاک سازمان با توجه به دستورالعمل های صادره
استفاده از سیستمها و روشهای کارآمد جهت انجام مطلوب وظایف و ماموریتها
بررسی و مطالعه منابع جدید درآمدی و نظارت و کنترل بر اجرای دستورالعمل های صادره
تهیه و تنظیم لوایح دفاعی در مورد آراء صادره از سوی دیوان عدالت در خصوص اعتراض مودیان نسبت به عوارض
اجرای ماده ۳۲ آئین نامه مالی شهرداریها
مطالعه و مشارکت در طراحی و اجرای سیستمهای مکانیزه نرم افزاری شناسایی، تشخیص و وصول درآمد
بررسی و مطالعه تایید بیع نامه و توافقنامه های تنظیمی در ستاد و مناطق
بررسی و اعتراض مودیان نسبت به عوارض و طرح موضوع در کمیسیون ماده۷۷
بازدید دوره ای و روزانه از مناطق تابعه و بررسی عملکرد و وصولی های درآمد در مناطق
محاسبه و ابلاغ و عوارض پروانه های بالای ۵ هزارمتر
انجام مکاتبات و تهیه گزارش های تخصصی مورد نیاز دستور مافوق
استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره وصول مطالباتاستفاده از سیستمها و روشهای کارآمد جهت انجام مطلوب وظایف و ماموریتها
ایجاد بانک اطلاعاتی جهت ثبت اطلاعات از میزان اطلاعات مطالبات شهرداری از دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین املاک قابل تهاتر
تهیه و تنظیم آیین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن در سطح مناطق
انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون تهاتر، واگذاری و فروش، تنظیم و ابلاغ مصوبات
پیگیری و وصول جرایم پرونده های ملکی که دارای آراء ماده صد کمیسیون ماده ۵ می باشند
پیگیری و وصول چک های برگشتی در سطح مناطق
انجام امور مربوط به کارگروه درآمد، تنظیم و ابلاغ صورتجلسات
نظارت و کنترل بر عملکرد مناطق در زمینه وصول مطالبات و تهاتر
بازدید دوره ای و روزانه از مناطق و تهیه گزارشهای مورد نیاز
انجام مکاتبات و تهیه گزارشهای عملکردی حسب موضوعات ارجاعی
تهیه و تنظیم لوایح مربوط و ارسال به شورای اسلامی شهر جهت تصویب
پیگیری و اقدام قانونی در راستای وصول مطالبات شهرداری
استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت املاک و مستغلاتمطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کار گیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
ارتباط با سازمانها و نهادهای دیگر جهت هماهنگی واگذاری و فروش زمین
اقدام برای تفکیک اراضی اختصاصی شهرداری یا اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری
برنامه ریزی جهت افزایش ذخیره ملکی و بهینه سازی آن
برنامه ریزی حفاظت و نگهداری از املاک شهرداری
برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت شناسایی و حفظ و ثبت اموال غیرمنقول اختصاصی و عمومی شهرداری
پیگیری جهت تامین املاک برای شهرداری
تعامل با دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و شناسایی ملک های بزرگ و مناسب جهت تفکیک و معوض و یا سرمایه گذاری و توافق با مالکین و خرید زمین
نظارت بر اجرای تبصره ۴ ماده واحد قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها
نظارت بر اجرای تبصره ۶ ماده واحد قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
نظارت بر اجرای ماده۱۱ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی
نظارت بر اجرای ماده۴۵ مبنی بر اصلاح اسناد طبق طرح های مصوب(تفصیلی و جامع)
نظارت بر انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی
نظارت بر پرونده های تملکی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی
نظارت بر ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری( نظیر سرویسهای بهداشتی عمومی، پارکها و فضای سبز، گورستانها، میادین)
نظارت و رسیدگی به اعتراضات مراجعین در زمینه توافقات بعمل آمده و پیگیری در زمینه کمبودها و نواقص زمینهای واگذاری
همکاری در تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه مربوط
واگذاری و نقل و انتقال رسمی املاک معوض به معوض بگیران
نظارت بر امور کارشناسی املاک بر اساس ماده ۸ نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
نظارت بر استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره تملک و حفاظت از اراضیارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
بررسی نحوه آزادسازی مسیر طرح های عمرانی شهرداری
بررسی توافقنامه های تنظیم شده با مالکین
شرکت در جلسات کمیسیون معوض در بعضی از موارد مهم
کنترل ارزیابی های انجام شده مربوط املاک شهرداری و مالکین در مسیر
مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
پیگیری و اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری
پیگیری و اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری
پیگیری و اجرای ماده ۱۱ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی
پیگیری و اجرای امور کارشناسی املاک براساس ماده ۸ نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
معاونت حمل و نقل و امور زیربناییارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده مربوطه
بررسی و تصمیم گیری و اعلام نظر در خصوص برنامه های تهیه شده توسط کارشناسان و تهیه گزارشات مربوط
بررسی و مدیریت عرضه و تقاضای سفر درون شهری
پیگیری و انجام امکان سنجی استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی
رسیدگی به معضلات ترافیکی با توجه به درخواست های مردمی
سیاست گذاری و اولویت بندی اجرای طرح های حمل و نقل و توسعه شبکه معابر
مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
نظارت بر تهیه ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز در زمینه حمل و نقل و برنامه ریزی حمل و نقل
همکاری در تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حمل و نقل و ترافیک
ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده مربوطه
بررسی، برنامه ریزی آمارگیری و ارائه گزارش در مورد معضلات ترافیکی با توجه به درخواست های مردمی
بررسی برنامه های تنظیم شده توسط کارشناسان ذیربط و رفع اشکالات احتمالی و نهایی نمودن برنامه ها
پیگیری و همکاری در تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حمل و نقل
تهیه ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز در زمینه حمل و نقل و برنامه ریزی حمل و نقل
نظارت بر برنامه ریزی در خصوص یکپارچه سازی سیستم های حمل و نقل عمومی
نظارت بر برنامه ریزی به منظور ایجاد و اصلاح و بهبود سیستمهای حمل و نقل بار، حمل و نقل ریلی و حمل و نقل
بررسی و اعلام نظر در خصوص متن قرارداد تهیه شده برای پروژه های مطالعاتی و شرح خدمات دریافتی از مشاور
برنامه ریزی و پیگیری انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
پیگیری جهت شناسایی مشکلات ناشی از کاربریهای عمده جاذب ترافیک و برنامه ریزی جهت رفع این مشکلات
پیگیری و تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حمل و نقل و ترافیک
پیگیری دریافت و زمینه سازی اجرایی سیاستهای کلان شهر بطور جامع از وزارت کشور، سازمان های فرادستی، مشاور.
فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ ترافیکی مردم از طریق کمیته فرهنگ شهروندی با ارائه آموزش به شیوه های مختلف تبلیغی، نمایشی با همکاری کمیته فرهنگ شهروندی
نظارت بر انجام تحقیقات در زمینه رنگهای ترافیکی، ماشین آلات خط کشی و آیتم های جدید و جایگزین علائم و تجهیزات ترافیک و پروژه های تحقیقاتی ارائه شده توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
نظارت و تعیین خط مشی و برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر.
نظارت و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی
نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت.
نظارت برحسن گردش امورعمرانی مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری که در حیطه نظارت حوزه معاونت قرار دارند و ارایه گزارش ادواری از عملکرد آنها به شهردار
مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایرکمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه درکمیسیونهای مذکور.
نظارت بر برنامه ریزی، انجام مطالعات و تهیه نقشه های پروژهها.
نظارت بر توان سنجی پیمانکاران و برگزاری مناقصات
نظارت بر تهیه مستندات مربوط به روند گردش کار پروژه های مطالعاتی به منظور استفاده در سیستم جامع گردش کار پروژه ها
استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت مطالعات فنی، عمرانی و ترافیک شهریبررسی و به کارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت ها و عملکردها
ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
بررسی و اعلام نظر در خصوص متن قرارداد تهیه شده برای پروژه های مطالعاتی و شرح خدمات دریافتی از مشاور
مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
بررسی و تعیین خط مشی و برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی وآتی شهر
نظارت بر پروژه های تحقیقاتی ارائه شده توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
نظارت بر تهیه مستندات مربوط به روند گردش کار پروژه های مطالعاتی به منظور استفاده در سیستم جامع گردش کار پروژه ها
بررسی و تصمیم گیری و اعلام نظر در خصوص برنامه های تهیه شده توسط کارشناسان و تهیه گزارشات مربوط
همکاری در تهیه طرحهای مربوط به امورفنی و ساختمانی و زیرسازی و معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها و برآورد هزینه های مربوطه
نظارت عالی بر عملکرد واحدهای عمرانی شهرداریهای مناطق.
بررسی و تایید صورتجلسات و صورت وضعیت پیمانکاران و مشاورین عمران شهرداری و تشکیل کمیسیون فنی .
نظارت عالی جهت اجرای به هنگام پروژهها در شهرداری
نظارت عالی و کنترل بر عملیات پیمانکاران و مشاورین با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و قرارداد منعقده
نظارت عالی بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده روسازی.
نظارت بر طراحی پروژههای عمرانی در قالب بودجه های مصوب
رسیدگی به درخواستهای پیمانکاران و مشاورین برای تحویل موقت و قطعی و تنظیم دعوتنامه پس از رفع نواقص و آماده شدن کار برای تحویل
نظارت عالی و همکاری در انتخاب مشاورین در حوزه طراحی و اجرا.
انجام مهندسی ارزش بر روی پروژههای خاص
بررسی و ارایه تکنولوژیهای نوین در مباحث طراحی و اجرا
بررسی و تایید یا رد پیشنهادات و طرح های علمی تحقیقاتی در زمینه حمل و نقل
برنامه ریزی انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
برنامه ریزی و پیگیری انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
پیگیری جهت شناسایی مشکلات ناشی از کاربریهای عمده جاذب ترافیک و برنامه ریزی جهت رفع این مشکلات
پیگیری و تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حمل و نقل و ترافیک
پیگیری دریافت و زمینه سازی اجرایی سیاستهای کلان بطور جامع از وزارت کشور، سازمانهای فرادستی،مشاور...
تامین اطلاعاتی مشاورین ترافیکی و نظارت کامل به حسن انجام کار آنها
فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ ترافیکی مردم از طریق کمیته فرهنگ شهروندی با ارائه آموزش به شیوه های مختلف تبلیغی، نمایشی...با همکاری کمیته فرهنگ شهروندی
نظارت بر ارائه گزارش و نتایج پروژه های مطالعاتی حمل ونقل و ترافیک
نظارت بر انجام تحقیقات و بررسی در زمینه رنگهای ترافیکی، ماشین آلات خط کشی و آیتم های جدید و جایگزین علائم و تجهیزات ترافیکی
بررسی و مدیریت عرضه و تقاضای سفر درون شهری
پیگیری و انجام امکان سنجی استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی
سیاست گذاری و اولویت بندی اجرای طرح های حمل و نقل و توسعه شبکه معابر
نظارت بر تهیه ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای موردنیاز در زمینه حمل ونقل و برنامه ریزی حمل و نقل
همکاری در تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حمل و نقل و ترافیک
بررسی پیرامون معضلات ترافیکی شهر و ارائه راهکار و انجام هماهنگی های لازم به منظور رفع آنها
برنامه ریزی کلی در جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم، تاخیر در حرکت و آلودگی محیط زیست، اتلاف در وقت و... گردد.
پیگیری و دریافت سیاست ها و برنامه های کلان حمل و نقل ترافیکی
استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت کنترل ترافیکبررسی پیرامون معضلات ترافیکی شهر و ارائه راهکار و انجام هماهنگی های لازم به منظور رفع آنها
برنامه ریزی کلی در جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم، تاخیر در حرکت و آلودگی محیط زیست ، اتلاف در وقت و ... گردد
پیگیری و دریافت سیاست ها و برنامه های کلان حمل و نقل و ترافیک
مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
نظارت بر اجراء طرح چراغها و زمانبندی و فازبندی
نظارت بر اجرای طرحهای هدایت موقت ترافیکی پروژه های عمرانی
نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با سازمانها و شرکتهای وابسته اعم از سیاست گذاریها و اجرای طرحهای مربوط
نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای ترافیکی شهر اعم از اجرای طرحهای ایمنی، هندسی، تغییر کاربریها و هدایت موقت ترافیکی
نظارت بر تعمیرات و بروز رساندن کلیه چراغهای راهنمایی و رانندگی
نظارت بر شناسایی و ساماندهی تقاطع بحرانی و گره های ترافیکی تصادف خیز در حد استاندارد
نظارت بر طرحهای اجرا شده ترافیکی و ارائه گزارش در مورد کیفیت اجرا
برنامه ریزی و هدایت برای استفاده از سیستم های هوشمند کنترل ترافیک شهری
هماهنگی با اداره راهور در انجام امور مرتبط
نظارت بر استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانیاجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه.
نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امورامانی و عمرانی .
نظارت بر بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی.
مدیریت و برنامه ریزی جهت اجرای پروژههای مصوب بودجه عمرانی شامل )احداث ابنیه و مستحدثات خدماتی و رفاهی شهر، خیابان سازی ها، تقاطع های غیرهمسطح و پلها، ساختمانهای فرهنگی و تفریحی و ورزشی، روکش آسفالت و تعمیرات معابر فرعی و اصلی، پیاده روسازیها، جمع آوری آبهای سطحی، پارکینگها و... (
نظارت بر انعقاد قرارداد پروژه های عمرانی و ابلاغ به پیمانکاران.
نظارت و پیگیری ارزشیابی پیمانکاران .
نظارت بر حسن اجرای پروژههای پل سازی و راهسازی.
هماهنگ نمودن کلیه اموراجرایی واحدهای عمرانی مناطق تابعه شهرداری و نظارت بر عملکرد آنها.
انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیکبررسی و به کارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
بررسی و ارزیابی طرح های پیشنهادی مناطق
بررسی شکایات، پیشنهادات و نیازهای شهروندان، سازمانها، مناطق راهنمایی و رانندگی، سازمان ترافیک در زمینه های تسهیلات و تجهیزات حمل و نقل و ترافیک
پیگیری جهت یافتن نقاط حادثه خیز در سطح شهر و معرفی به منظور تهیه طرح های اصلاحی
شرکت در جلسات و کمیته های تخصصی مربوط
صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ابلاغ برنامه ها و سیاستهای آنها و پیگیری حوزه معاونت حمل و نقل
مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها
نظارت بر اجرای طرحهای ترافیکی
نظارت بر ارزیابی پیمانکاران و انتخاب پیمانکاران مورد نیاز
نظارت بر اصلاح و بازبینی طرحهای ترافیکی اجراشده در سطح مناطق شهرداری
نظارت ترافیکی بر انجام حفاریها و کارهای عمرانی سطح شهر
نظارت و هماهنگی بر عملکرد معاونین و مسئولین ترافیک در جهت هرچه بهتر پروژه های ترافیکی
هماهنگیهای درون سازمانی در خصوص تهیه و اجرای طرح های ترافیکی
هماهنگی با راهنمایی و رانندگی جهت اقدامات مشترک
نظارت بر استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانیاجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه.
نظارت بر طراحی، تهیه و اجرای برنامه های کلی توسعه شهرداری اعم از خدماتی، عمرانی، اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.
نظارت مستمر برتهیه، تصویب و اجرای تمام مراحل بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه سالیانه شهرداری و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاستهای شهرداری
برنامه ریزی جهت برون سپاری امور و فعالیتهای شهرداری.
برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات لازم جهت بهبود روشهای کاری شهرداری و پیاده سازی و بکارگیری سیستمهای نوین مدیریتی در مجموعه شهرداری.
توسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح معاونتها، مناطق و سازمانها به منظور ایجاد ساز و کارهای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان.
نظارت بر طراحی و بازنگری ساختار سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و نیز تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکتهای تابعه شهرداری.
نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز مدیران و کارکنان شهرداری و فراهم آوردن زمینه ارتقاء آنها براساس طرح جامع آموزشی شهرداری.
نظارت بر حسن انجام برنامه های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی های شهری و شهرداری.
نظارت بر حسن انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی شهری و شهرداری.
نظارت بر تولید و توسعه‌ی محصولات و فرایندهای مرتبط با خلاقیت و فناوری‎های نو و بومی قابل استفاده در شهرداری.
نظارت بر تدوین و اجرای “برنامه جامع راهبردی برندسازی شهر کرمان”
برنامه ریزی امور مربوط به سیستم های آماری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط با شهرداری.
سیاستگذاری، توسعه و نظارت بر سیستمهای مکانیزه شهرداری.
نظارت بر استقرار و توسعه نظام پیشنهادها در شهرداری .
نظارت بر اجرای دقیق قانون استخدامی شهرداریها، قانون کار و تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و مقررات مربوطه.
برنامه ریزی، توسعه، تأمین و تجهیز نیروی انسانی براساس برنامه های توسعه شهرداری.
نظارت بر اجرای طرحهای بازنشستگی امور رفاهی، ورزشی و معیشتی کارکنان.
نظارت بر بررسی مداوم و مستمر وظایف واحدهای سازمانی و گسترش منطقی سازمان و واحدها و ایجاد واحدهای ضرور و مورد نیاز و حذف واحدهای غیرضرور جهت پاسخگویی به نیازهای تشکیلاتی کلیه واحدها.
اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحد های تابعه متناسب با حجم کار هزینه و درآمد.
نظارت بر اقدامات لازم جهت پویایی شهرداری و سازمانهای وابسته و اصلاح فرآیند های موجود در آن.
بررسی های پیگیر و مستمر در رابطه با اصلاح و تغییر قوانین ، آئین نامه ها ،دستورالعمل های مربوط به شهرداری با توجه به برآورد احتیاجات شهروندان و شهرداری .
برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباطات اصولی با سازمانهای تخصصی بین المللی که در زمینه بهبود امور شهر تلاش میکنند.
نظارت ،کنترل و ارزیابی عملکرد کلیه واحد های شهرداری بر اساس برنامه ها و بودجه ابلاغ شده.
مدیریت برنامه و بودجهاجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه.
نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های کلان و راهبردی، میان مدت و عملیاتی با هماهنگی و همکاری سایر حوزه های ذیربط.
رصد نمودن تمامی برنامه های ملی، منطقه ای و شهری در حوزه مدیریت شهری.
نظارت و ارزیابی مستمر و تحلیل و مرور برنامه و بودجه و تعیین اقدامات اصلاحی لازم در سه سطح قبل، حین و بعد از اجرای برنامه و بودجه.
ارایه گزارش برنامه پایش به شورای عالی تخصیص بودجه و مسئولین ذیربط.
نظارت بر تهیه وتنظیم بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفکیک بودجه شهرداری با هدف پایدار سازی و اجرایی نمودن برنامه های میان مدت با همکاری سایرحوزه ها.
بررسی روشها و ضابطه های مربوط به بودجه و اصلاح روشهای بودجه ریزی با هدف استقرار و اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی.
تنظیم و ارایه گزارش انطباق عملکرد واحدهای مختلف شهرداری با برنامه های مدون به مسئولین ذیربط .
ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری یکپارچه شهرداری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز شهرداری.
پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارایه گزارشهای عملکردی تحلیلی.
انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
اداره برنامه ریزیاجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه .
تهیه و تدوین برنامه های کلان و راهبردی، میان مدت و عملیاتی با هماهنگی و همکاری سایر حوزه های ذیربط.
رصد نمودن تمامی برنامه های ملی و منطقه ای در حوزه مدیریت شهری با هدف بهره گیری از ظرفیتهای آنها و همچنین هماهنگی برنامه های شهری و شهرداری با آنها.
رصد نمودن تمامی برنامه های شهری اعم از برنامه های شهردایهای سایرکلانشهرها، داخلی شهرداری و سایر دستگاههای دخیل در مدیریت شهری با هدف بهره گیری از
ظرفیتهای آنها و ایجاد یکپارچگی.
پایش، کنترل و انطباق برنامه های اجرا شده با برنامه های تدوین شده، تعیین انحرافات و پیشرفتها و تهیه گزارشات لازم.
هماهنگی و انطباق بین برنامه واحدهای وظیفه ای با برنامه های کلان شهرداری.
انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
اداره بودجهاجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه .
تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفکیک بودجه شهرداری با هدف پایدار سازی و اجرایی نمودن برنامه های میان مدت در برنامه بودجه با همکاری سایر حوزه ها.
تهیه و تنظیم دستورالعملهای اجرایی تهیه بودجه، بودجه اصلاحی، متمم بودجه و... شهرداری و سازمانهای وابسته، باتوجه به ضوابط مربوطه.
انجام تکالیف بودجه ابلاغ شده از طرف شورای اسلامی شهر.
آماده سازی و ارایه گزارشها و تحلیلهای مختلف از عملکرد بودجه.
بررسی روشها و ضابطه های مربوط به بودجه و اصلاح روشهای بودجه ریزی با هدف استقرار و اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی.
ارزیابی و کنترل مالی بهای تمام شده فعالیتها براساس مبالغ بودجه ای و هزینه های دوره های گذشته.
تهیه و تنظیم تبصره های پیشنهادی و درج آن درلایحه بودجه.
انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
مدیریت نوسازی و تحول اداریاجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
هدایت و نظارت بر تهیه و تصویب ساختار سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و طی مراحل قانونی آن.
نظارت بر طراحی و بازنگری ساختار سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته.
نظارت بر تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکتهای تابعه شهرداری برحسب نیاز.
نظارت بر انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد یا انحلال سازمانهای وابسته و موسسات و شرکتهای تابعه برحسب نیاز شهرداری و طی مراحل قانونی آن.
برقراری ارتباط با مراجع استانی جهت اجرا و پیاده سازی دستورالعملهای مربوط به برنامه های تحول اداری.
نظارت بر اجرای برنامه های تحول اداری و ایجاد اصلاحات و تغییرات در آن.
تعیین اهداف و برنامه های اجرایی مرتبط با ایجاد، بهسازی و مهندسی مجدد سیستمها و روشهای انجام کار و تهیه دستورالعمل های لازم.
برنامه ریزی جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل فرآیندهای کاری و ارایه پیشنهاد در جهت بهبود آنها.
نظارت بر بهبود فرآیند سیستم اطلاع رسانی منسجم و پویا.
نظارت بر امور نظام پیشنهادها و دبیرخانه نظام پیشنهادها.
تلاش در جهت بالا بردن رضایتمندی مردم و کاهش بروکراسی اداری.
نظارت بر حسن اجرای ارزیابی عملکرد شهرداری و مراکز تابعه و تدوین گزاراشات مربوطه.
نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با مطالعات و پژوهش.
نظارت بر حسن انجام طرح
گروه آمار و تحلیل اطلاعاتاجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
جمع آوری و تحلیل اطلاعات آماری مجموعه شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته.
ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری یکپارچه شهرداری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز درخصوصMIS شهرداری.
اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارایه گزارشهای عملکردی تحلیلی.
تنظیم و ارایه گزارش عملکرد واحدهای مختلف شهرداری به مسئولین ذیربط .
بررسی و تهیه گزارشات دوره ای حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی و... درباره هر یک از موضوعات مورد بررسی.
تهیه گزارشات آماری شامل: ماهنامه، فصلنامه و سالنامه آماری شهر و شهرداری.
نگهداری و به روزرسانی پورتال خدمات شهروندی و بانک اطلاعات شهری )براساس آمار جمع آوری شده(.
انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
اداره تشکیلات، بهبود روش ها و ارزیابی عملکرداجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
بررسی، تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی موردنیاز مجموعه شهرداری براساس ضوابط تشکیلاتی شهرداریها.
پیگیری برقراری ارتباط با مراجع ذیربط استانی و کشوری جهت تصویب ساختار سازمانی.
مطالعه، بررسی و اقدام لازم جهت ایجاد و یا انحلال سازمانهای وابسته، موسسات و شرکتهای تابعه به شهرداری برحسب نیاز شهرداری و طی مراحل قانونی آن.
مطالعه، بررسی، تهیه و تدوین شرح وظایف، مسئولیتها وشرایط احراز پستهای سازمانی مصوب.
پیشنهاد حذف پستهای سازمانی غیرضروری و ایجاد پستهای سازمانی موردنیاز واحدها به مراجع ذیربط.
بررسی و نیازسنجی مستمر تشکیلات تفصیلی با توجه به توسعه وگسترش فعالیت واحدها و بازنگری و اصلاح ساختار آنها حسب ضرورت.
تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکتهای تابعه شهرداری برحسب نیاز شهرداری.
اهتمام در جاری سازی ساختار سازمانی هریک از حوزه ها.
پاسخ به استعلامات واحد کارگزینی درخصوص احکام صادره و تطبیق آنها با ساختار مصوب و اعلام مغایرتها.
همکاری در تعیین تخصصهای روز مورد نیازشهرداری و اعلام آن به مراجع ذیربط جهت درج در طبقه بندی مشاغل.
ایجاد تعامل و همکاری لازم با کلانشهرها و سازمان شهرداریها و دهیاریها به منظورساماندهی تشکیلاتی و ایجاد وحدت رویه.
اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
انجام مطالعات لازم به منظور شناخت نارساییها و مشکلات مرتبط با سیستمها و روشهای مورد عمل شهرداری و ارایه راهکارهای مناسب .
مطالعه و بررسی مستمر به منظوراحصاء، تدوین و مستندسازی روشهای مورد عمل با مشارکت صاحبنظران و ارزیابی آنها و تهیه بانک اطلاعاتی مربوطه.
بررسی مراحل مختلف انجام کار وچگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت واحدها و افراد از طریق مشاهده، کارسنجی، زمان سنجی و سایر روشهای تجزیه و تحلیل.
ارایه راهنمایی و مشاوره لازم درخصوص روشهای انجام کار، احصاء، تدوین، مستندسازی و اصلاح روشها با استفاده از ساز وکارهای نوین و مناسب مدیریتی.
بررسی مستمر به منظور طراحی و اصلاح فرمهای مورد عمل شهرداری .
بررسی مدلهای تعالی سازمانی و پیشنهاد وبرنامه ریزی جهت اجرای مدلهای تعالی مناسب شهرداری در زمانهای مختلف.
مطالعه، بررسی و تدوین ضوابط و استانداردهای موردنیاز شهرداری درخصوص موضوعات مختلف کاری و ابلاغ آنها.
همکاری در تهیه و تدوین انواع آیین نامه ها، دستورالعملها، شیوه نامه ها و... درخصوص موضوعات مختلف موردنیاز شهرداری با همکاری واحدهای ذیربط.
اقدام لازم درخصوص تشکیل جلسات تحول اداری و تعیین دستورکار و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی.
نظارت بر گردش کار هریک از واحدهای شهرداری به منظور جلوگیری از دوباره کاری و تجدیدنظر در سیستم روشهای انجام کار و ارایه روشهای مناسب.
ثبت، نگهداری و پیگیری پیشنهادهای کارکنان و شهروندان و تهیه گزارشهای ادواری از پیشنهادهای دریافتی .
نظارت مستمر برفرایندها و استانداردهای طرح تکریم ارباب رجوع و تهیه گزارشهای لازم جهت ارایه به مقامات مافوق.
هماهنگی و اقدامات لازم در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و عوامل و معیارهای ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته.
ارزیابی وظایف،فعالیتها و مسئولیت واحدها به منظورتشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشبرد اهداف .
بررسی، مطالعه و تحقیق و سایر اقدامات لازم برای تنظیم برنامه های کلی ارزیابی عملکرد و چگونگی اجرای دستورالعملهای مربوطه در این خصوص .
پیگیری و اجرای دستورالعملهای ارزیابی عملکرد سازمانی و بررسی و تکمیل فرمهای مربوطه و تهیه مستندات لازم و تعیین امتیازات و اعلام نتایج حاصله به مقام مافوق.
تهیه گزارشهای موردی وتحلیلی از مراحل و نتایج و امتیازات ارزیابی عملکرد و ارایه آن به شهردار در مقاطع زمانی مختلف.
ارایه پیشنهادهای لازم خصوصا در رابطه با تاثیر و کاربرد امتیازها و نتایج حاصله از ارزیابی.
ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف به تفکیک براساس برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت شهرداری .
انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
اداره مطالعات و پژوهشاجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با مطالعات و پژوهش.
نیازسنجی و تهیه طرحهای پژوهشی و مطالعاتی مورد نیاز شهرداری.
ایجاد و تقویت بانک اطلاعاتی طرحهای پژوهشی.
ایجاد بستر تعامل و همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی در رابطه با نیازهای پژوهشی شهرداری.
ایجاد زمینه های لازم برای انجام تحقیقات کاربردی موردنیاز شهرداری و سازمانهای وابسته و انجام پژوهشهای موردی .
بررسی و اظهارنظر درباره طرحهای پژوهشی موردنیاز و آماده سازی آن جهت طرح در جلسات کمیته های تخصصی.
پیگیری مراحل تایید و تصویب طرحهای پژوهشی پیشنهادی واحدهای تابعه شهرداری و ابلاغ به مشاور.
هماهنگی و برگزاری جلسات کارشناسی و جلسات شورای پژوهشی در ارتباط با طرحهای پژوهشی .
همکاری در تنظیم قرارداد و نظارت برطرحهای پژوهشی .
نظارت و پیگیری فرآیند امور پژوهشی تا حصول نتیجه نهایی.
تهیه گزارشهای لازم از طرحهای پژوهشی و ارایه به مسئولین ذیربط و نیز اطلاع رسانی عمومی.
نظارت بر اجرایی شدن طرحهای پژوهشی واحدهای مربوطه پس از ابلاغ و تهیه گزارشهای لازم در مورد پیشرفت یا عدم پیشرفت طرحهای مزبور .
پیگیری کلیه مصوبات شورای پژوهش و ارایه گزارش نتایج حاصله به شورا.
حمایت از روند تجاری سازی فعالیت
اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانیاجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه.
مطالعه، نیازسنجی، طراحی، برنامه ریزی و ارزیابی درخصوص آموزش کارکنان شهرداری.
تهیه و تدوین تقویم آموزشی کارکنان شهرداری.
برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان مطابق با تقویم آموزشی، متناسب با مشاغل مورد تصدی و نیز براساس نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان.
بررسی درخواستها و نیازهای مدیران و کارکنان درخصوص برگزاری دورههای آموزشی تخصصی مرتبط با شغل آنان.
برقراری ارتباط مستمر با مراکز آموزشی جهت برگزاری دورههای آموزشی توسط اساتید مجرب و معرفی کارکنان واجدشرایط.
تهیه و تنظیم ضوابط و آیین نامه های مربوط به بورسها و ماموریتهای آموزشی.
برنامه ریزی و برگزاری همایشها، سمینارها، گردهماییها و ... .
صدور، ثبت و ارسال به موقع گواهینامه های آموزشی کارکنان شهرداری و تشکیل و تکمیل شناسنامه آموزشی کارکنان شهرداری.
سنجش اثربخشی آموزش ارایه شده بر عملکرد کارکنان آموزش دیده در دورههای آموزشی.
انجام هماهنگی های لازم جهت شرکت کارکنان در سمینارهای آموزشی داخل و خارج از شهر و کشور.
تهیه بانک اطلاعاتی لازم از اساتید مجرب دورههای آموزشی مورد نیاز و دورههای برگزار شده.
انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
مدیریت سرمایه انسانیاجرای دقیق آیین نامه ها دستورالعمل ها بخشنامه هاو ضوابط مربوطه
نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانونکارو تامین اجتماعی و نظایرآن
نظارت برحفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد، مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها
نظارت بر تامین نیروی انسانی شهرداری از طریق آزمون و طی مراحل استخدامی آنها مطابق ضوابط مربوطه
نظارت در زمینه اجرای طرح های رفاهی مانند بازنشستگی، بیمه درمانی، تعاونی های مسکن، مصرف و
نظارت بر امور ارزشیابی عملکرد کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنها
نظارت لازم بر تدوین برنامه نیاز سنجی آموزشی کارکنان و اهتمام در اجرای تقویم آموزشی
نظارت بر تهیه و اجرای طرح های توسعه و انگیزشی سرمایه انسانی،تهیه و حسن اجرای طرح های ارتقاء شغلی و جانشین پروری
نظارت بر تهیه، تدوین و حسن اجرای طرح جامع منابع انسانی اعم از استخدام، آموزش، ارتقا، ارزیابی عملکرد، بازنشستگی و
نظارت بر امور جابجایی ها، انتقال ها و ماموریت های کارکنان
نظارت بر صدور احکام کارکنان منطبق بر پست های سازمانی مصوب
اهتمام در راه اندازی و تثبیت امور حفاظت پرسنلی و بهداشت حرفه ای و محیط کار در کلیه حوزه های شهرداری و سازمان های وابسته
نظارت بر انجام خدمات عمومی مورد نیاز واحدهای شهرداری
نظارت بر تامین خودروهای موردنیاز و تقسیم وسائط نقلیه موتوری و سرویس دهی آنها بین واحدهای شهرداری مرکزی و خودروهای بخش خصوصی.
برنامه ریزی و تامین خودرو تشریفات میهمانان داخلی و خارجی
نظارت و پیگیری بر اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای امور ایثارگران تصویب و ابلاغ گردیده است با هماهنگی دستگاه های متولی و مرتبط با امور ایثارگران نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر سازمان ها در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به ایثارگران.
برنامه ریزی جهت تخصیص مطلوب تسهیلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی و خدمات مشاوره ای لازم به ایثارگران و خانواده های آنان.
برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نیاز ایثارگران.
برقراری ارتباط مستمر با ایثارگران به منظور شناخت نیازها و مشکلات برای برنامه ریزی جهت بهبود زندگی آنها.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف
اداره منابع انسانیاجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
بررسی و تایید پیش نویس های احکام کارگزینی، ترمیم حقوق، مرخصی، تعهدات بانکی پرسنل، ترفیع، اضافه کار و نظایر آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
انجام اقدامات لازم به منظور به روز نگهداشتن طرح طبقه بندی مشاغل با توجه به گسترش و تغییر دامنه فعالیتها و ماموریتها و اهداف سازمانی و نیز رشته ها و تخصصهای جدید مورد نیاز.
تعامل با اداره کار و امور اجتماعی درخصوص رسیدگی به شکایات نیروهای موقت و شرکت در جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف .
بررسی و شناخت مسایل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و اقدام جهت حل و فصل مشکلات موجود براساس ضوابط ومقررات مربوطه.
بررسی پیشنهادهای واصله درمورد درجه بندی مشاغل کارمندی وکارگری )اموراستخدام،تبدیل وضع استخدامی،ترفیع،بازنشستگی و تعیین برخورداری حقوق بازنشستگی( و تطبیق آن با ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل و ساختار سازمانی شهرداری.
همکاری در تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم.
نظارت بر حضور و غیاب پرسنل در مجموعه شهرداری و سازمانهای تابعه.
بازدید و سرکشی از حوزه های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته به منظور صحت انجام امور مرتبط.
مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل .
جمع آوری و به روزرسانی اطلاعات و آمار پرسنلی.
انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
اداره رفاهاجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
بررسی و نیازسنجی رفاهی از کارکنان شهرداری و برنامه ریزی در راستای نیازسنجی انجام شده.
ایجاد تعامل با سایر دستگاهها و سازمانها جهت ایجاد تسهیلات رفاهی بیشتر برای کارکنان.
برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت خدمات و تسهیلات رفاهی کارکنان.
برنامه ریزی جهت توسعه و تکمیل اماکن رفاهی با توجه به نیازها، منابع و امکانات موجود شهرداری.
پیش بینی اعتبارات موردنیاز جهت امور رفاهی و نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات مصوب.
تهیه ضوابط لازم جهت استفاده از کلیه امور مربوط به رفاه کارکنان از جمله خانه های سازمانی، تعاونیها، بیمه تکمیلی، صندوق قرض الحسنه و...
هماهنگی با سازمانهای وابسته به منظور استفاده همکاران از امکانات موجود (از جمله فرهنگسراها و اماکن ورزشی و تفریحی(.
انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
اداره دبیرخانه و بایگانیبررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت ها و عملکردها
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
بازکردن پاکت های پستی و ارجاع به قسمت های مربوطه
به روز نگه داشتن سیستم کار اتوماسیون اداری ، توزیع و تحویل نامه ها به قسمت های مربوطه
رسیدگی و نظارت بر ثبت و توزیع کلیه نامه های وارده و ارسال و مراسلات و تفکیک آنها
رسیدگی و نظارت بر حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری
نظارت بر کار نامه رسانان در خصوص توزیع نامه های اداری به حوزه ها و سایر مراجع برون سازمانی
ایجاد هماهنگی برای پشتیبانی و رفع اشکالات کاربران در کار با سیستم اتوماسیون اداری
معاونت شهرسازی و معماریتدوین هدفها، سیاستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری و تجدیدنظر در آن با توجه به احتیاجات فعلی و آتی
به هنگام نمودن مستمر برنامه ها و طرحهای مربوط به شهرسازی و معماری
استفاده از روشهای نوین مدیریت جهت استقرار سیستم کارآمد اداری
ارتقاء انگیزش کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمانی مورد نظر
برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات
ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
انتصاب نیروی انسانی مجرب حوزه شهرسازی و معماری در ستاد مرکز و مناطق، متناسب با نیاز، توانایی و تخصص
بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اداری اجرا شود
نظارت بر روند تهیه بودجه و متمم و اصلاح آن در حوزه شهرسازی و معماری
بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی
بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس آن
بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرح های اجرائی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری
نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری
نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل های مربوطه
نظارت و سیاستگذاری در خصوص تامین سرانه و زیرساخت های شهری
نظارت و سیاستگذاری بر روند تهیه طرح های شهری از جمله طرح های ساختاری-راهبردی، تفصیلی، موضوعی و موضعی و...
نظارت مستمر بر حسن اجرای نقشه های جامع و تفصیلی و ارائه پیشنهادات لازم در ارتباط با ایجاد تغییرات در آن بطور اصولی و منطقی
نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها
نظارت عالی بر بررسی و انتخاب مشاور ذیصلاح جهت تهیه طرح های معماری و شهرسازی
ایجاد هماهنگی و بسترسازی مناسب در حوزه های زیرمجموعه به منظور ایجاد انسجام در کلیه اطلاعات تولیدی در وضع موجود
نظارت بر پاسخگویی سریع و تسهیل گردش کاری ارباب رجوع
تدوین و ابلاغ بخشنامه های جدید به سازمان ها و مناطق جهت اقدام و اجرا
برگزاری جلسات کمیته های فنی به منظور ایجاد وحدت رویه
مشارکت با مجامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی در زمینه ارتقاء توان تخصصی حوزه شهرسازی و معماری
بهره گیری از شیوه های نوین جهانی و بروز رسانی و ارتقاء توان علمی معاونت شهرسازی و معماری از طریق شرکت در سمینارها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و دوره های تخصصی ملی و بین المللی
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره کمیسیون های ماده صدبرنامه ریزی به منظور انجام تشریفات اداری و قانونی جهت دریافت، ثبت ، ممیزی و آماده نمودن پرونده های ارجاعی جهت طرح در کمیسیون های هفتگانه
پیگیری از مراجع انتصاب اعضای کمیسیون و مراقبت از تاریخ اعتبار احکام مربوطه
شرکت در جلسات کمیسیونها جهت دفاع از حقوق شهرداری و استفاده از کارشناسان ذیربط
تنظیم روابط با سایر مدیریت های شهرداری
اعلام آراء و قرارهای صادره به شهرداری مناطق جهت ابلاغ به ذینفعان
شناسایی کارشناسان رسمی دادگستری خبره و معرفی به کمیسیونهای ماده صد جهت ارجاع کار به مشارالیه، متناسب با صلاحیت ایشان
انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد
برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضای کمیسیون جهت شرکت در جلسات
بازدید از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و بر اساس درخواست اعضای کمیسیون یا متقاضی
حفظ ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداری و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص و مراجع ذیربط
ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به مناطق و افراد ذیربط
دریافت پرونده های ارجاعی به کمیسیون از مناطق ۵گانه و توزیع آن بین کارشناسان حوزه فنی
تنظیم روابط فی مابین کارشناسان حوزه فنی با کمیسیون های هفتگانه و ایجاد رویه واحد جهت طرح موضوعات و حفظ حقوق شهرداری
ایجاد هماهنگی با معاونین شهرسازی و رابطین مناطق جهت تظیم پرونده بدون نقص
تنظیم ابلاغ قرارهای صادره جهت تحویل به مناطق، مالکین(ذینفعان) و کارشناسان رسمی دادگستری و تطبیق پاسخ های دریافتی با آنان
ارسال پرونده های مختومه به مناطق
انجام تشریفات اداری و قانونی جهت دریافت، ثبت، ممیزی و آماده نمودن پرونده های ارجاعی جهت طرح در کمیسیونهای هفتگانه
برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات
بازدید از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و بر اساس درخواست اعضاء کمیسیون یا متقاضی
ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده مربوطه
بکارگیری ابزار و روشهای مهارتی برای انجام کارآمد وظایف، بهبود فعالیتها و عملکردها
نظارت پیگیری ارجاع پرونده هایی که آراء آنها صادر شده، به مناطق
نظارت بر تکمیل پرونده های ارسالی جهت طرح در کمیسیون در صورت نیاز
نظارت بر توزیع پرونده در کمیسیون ها
نظارت بر ثبت پرونده در دفاتر
هماهنگی با اعضای کمیسیونها جهت تشکیل جلسات
هماهنگی با کمیسیونها جهت بازدید از محل
هماهنگی با مناطق مربوط جهت رفع ایراد واشکالات
هماهنگی جهت حضور ارباب رجوع یا ذینفع در کمیسیون موردنظر در صورت نیاز
حفظ ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداری و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص و مراجع ذیربط
ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به مناطق و افراد ذیربط
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهریبررسی کلیه پرونده ها و نامه های رسیده از تمامی مناطق تابعه و سایر سازمانها و ارگانهای استان
پاسخ استعلام مناطق تابعه در ابهام به ضوابط
بررسی نامه های ارسالی از اداره ثبت و اسناد و املاک
بررسی پرونده هایی که مالکین آنها درخواست توافق با شهرداری را دارند در زمینه های مختلف از جمله مغایرت تراکم، نقشه های پیشنهادی، نحوه تامین پارکینگ
بررسی درخواستهای ارباب رجوع به نحوی که به ستاد مرکزی مراجعه می نمایند
بررسی و پیشنهاد و ابلاغ بخش نامه ها در راستای حل موارد مزبور به شهرسازی
پاسخ به کلیه استعلام ها و درخواست های مدیریتی و معاونین و مدیران عامل و ستادی
بررسی اظهارنظر در خصوص پرونده های مطروحه در کمیسیون تطبیق و توافقات
بررسی و تنظیم لوایح ارسالی به شورای اسلامی شهر که مرتبط به شهرسازی می باشد
بررسی و اقدام پرونده هایی که در گستره ویژه قرار دارند
بررسی و به کارگیری رویکردها و روشهای نوین برای انجام کارآمدی وظایف و بهبود فعالیتها و عملکرد
ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی در زمینه مسائل اساسی شهری در امر تهیه سیاستهای شهرداری
انجام بررسیهای کارشناسی در خصوص طرحهای شهرسازی و تفصیلی و موضعی ویژه
نظارت بر فعالیت حوزه شهرسازی و معماری مناطق در راستای ایجاد وحدت رویه اعمال ضوابط شهرسازی و امور محوله
بررسی مغایرت های طرحهای تفصیلی شهر و تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادات بمنظور طرح در کمیسیون ماده۵
برقراری ارتباط با مشاورین طرف قرارداد در خصوص قراردادهای طرحهای موضوعی و موضعی
برنامه ریزی در مورد توسعه و احیای معماری ایرانی- اسلامی و اجرای ضوابط سیما و منظر شهری
بررسی و پیگیری مسائل حقوقی و مالی قراردادهای مربوط به حوزه مدیریت شهرسازی وطرح های توسعه شهری
شرکت در جلسات مشترک با مشاورین مناطق و حوزه معاونت شهرسازی و معماری
نظارت و بررسی طرح ها و پروژه های تهیه شده توسط مشاورین و بررسی و ارائه راهکارها و پیشنهادات در خصوص ضوابط و مقررات و مغایرت های طرح های تفصیلی و جامع شهر
نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره طرح های توسعه شهرینظارت بر حسن انتظام و گردش کار در حوزه و صدور دستورات لازم و در صورت لزوم برگزاری جلسات درون حوزه
ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط قوت و ضعف مجموعه و برنامه ریزی در جهت بهبود عمکرد مجموعه
نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری( جامع، تفصیلی، موضعی،موضوعی و طرح های ویژه) در تمامی مراحل
همکاری و هماهنگی لازم با سازمانهای مسئول زیربط در جهت تهیه طرح های توسعه شهری
همکاری با مدیریت های ستادی در زمینه تنظیم و عقد قرارداد طرح های مرتبط با مشاورین ذیصلاح
شرکت در جلسات مربوط به طرحهای توسعه شهری
تعیین کارشناس در کلیه مناطق به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری
بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرح های اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمان های تابعه شهرداری
نظارت بر امر بروز رسانی طرح های شهر طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نظارت و پیگیری نسبت به اجرای مصوبات کمیسیون ماده۵ مسکن و شهرسازی در رابطه با تغییراتی که نسبت به کاربری های طرح تفصیلی مصوب ایجاد می گردد
همکاری و هماهنگی با کارگروه های ذیربط شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بررسی طرح های توسعه و عمران به منظور تطابق با طرح های توسعه ای فرادست
ایجاد هماهنگی بین مناطق شهرداری در اعمال و اجرای طرح های مصوب مربوطه و نظارت بر آنها
بررسی پیشنهادات ارائه شده از سوی ادارات حوزه و برنامه ریزی و سیاست گذاری در مورد فعالیت ها
بکارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت ها و عملکردها
صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرائی دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری
برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری
بررسی طرحهای تفصیلی شهری و تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادات به منظور تصویب طرحهای تفصیلی
نظارت بر تهیه نقشه های اجرایی نمادها، احجام و المانهای شهری
نظارت بر کلیه مراحل نقشه برداری و نقشه کشی
نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره حریم شهرنظارت بر پاسخگویی به استعلامات شهرداریهای مناطق در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازی
نظارت به کارگیری ابزار و روشهای مهارتی برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها
نظارت بر پیشنهادات ارائه شده جهت افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده مربوطه
نظارت بر ارزیابی و رسیدگی به شکایات شهرسازی و بررسی پرونده های خاص و ارائه راهکارهای مناسب جهت جلب رضایت شاکیان بر طبق ضوابط
نظارت بر بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی و ارائه اصلاحات پیشنهادی جهت تصویب و ابلاغ به مناطق
نظارت بر برگزاری جلسات هماهنگی با معاونین شهرسازی و مسئولین شهرسازی و مامورین بازدید شهرداریهای مناطق در خصوص ایجاد وحدت رویه در امور مربوط بر حریم شهر
نظارت بر تشکیل شورای ویژه شهرسازی در مواقع لزوم
نظارت بر تطبیق نقشه ها با طرحهای هندس و تعیین مشخصات محور خط و مسیریابی
نظارت بر رسیدگی به صورت جلسات و صورت وضعیت ها از لحاظ فنی بر اساس تطبیق کارهای انجام شده با نقشه ها
نظارت بر برنامه ریزی و تهیه طرح و عملیات برای تهیه نقشه از حریم مناطق در مواقع لزوم
نظارت بر مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای نجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
نظارت بر حسن انجام کار واحدهای شهرسازی مناطق
نظارت در صدور تاییدیه لازم مبنی بر مطابقت ساختمان های احداث شده در پوژه ها با نقشه های مصوب
نظارت بر هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت ایجاد زمینه همکاری فی مابین در راستای بهبود کیفیت ساخت و ساز در حریم شهر
نظارت بر ارائه پیشنهاد اولویت بندی اجرای طرحها در حریم
نظارت بر ارائه پیشنهاد در زمینه کاربریهای مناسب با حریم شهر و یا تغییر کاربریها در حریم
نظارت بر ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی جهت ارائه خدمات شهرداری در اراضی حریم
نظارت بر ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده مربوطه
نظارت بر پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف و حاشیه نشینی در حریم شهر
نظارت بر پیشنهاد و بررسی طرحهای عمرانی مورد نیاز جهت اجرا در حریم
نظارت بر مدیریت و برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه کمربند سبز در حریم و تامین کلیه امکانات لازم در این زمینه
نظارت بر امور خدمات شهری اراضی واقع شده در حریم شهر
نظارت بر برآورد و تخمین تملک املاک و اراضی در مسیر در محدوده حریم شهر
همکاری در تهیه طرح تفصیلی اراضی واقع شده در حریم شهر و نظارت بر اجرای آن و نظارت بر رعایت و اجرای ضوابط حریم شهر
نظارت بر ارائه سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوط
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهانظارت بر نحوه صدور پروانه های ساختمانی از طریق مرکز و مناطق تابعه
نظارت بر نحوه صدور پایانکار ساختمانی از طریق مناطق تابعه
راهنمایی مناطق شهرداری در خصوص اجرای ضوابط ساخت و سازهای شهری و رفع ابهامات حاصله
نظارت بر تدوین ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوطه به ساخت و سازهای شهری
نظارت بر حسن اجرای ضوابط مصوب و طرحهای تفصیلی در مناطق شهرداری به منظور ایجاد وحدت رویه
نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده شهر بر اساس ضوابط و نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل های مربوطه
نظارت بر بررسی فرمهای تخلفات ساختمانی آرای صادره ارسالی به کمیسیون های ماده صد و دستورالعمل های صادره در این زمینه
همکاری با اداره تدوین ضوابط و مقررات جهت ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق در خصوص اجرای ضوابط و مقررات
بررسی توافق نامه های تنظیم شده بر روی املاک سطح شهر که در طرح تعریض یا فضای سبز یا کاربری های مرتبط به شهرداری می باشد و یا املاکی که مالکین درخواست تغییر کاربری و یا افزایش تراکم و غیره دارند
پاسخ به مکاتبات ادارات، مناطق شهرداری،ارگانها، سازمانها، استانداری، محاکم قضایی و غیره
شرکت در جلسات کمیسیون طرحهای ویژه شهری و بررسی تراکم متعلقه بر طرحهای خدماتی و گستره های مختلف
بررسی گزارشات پرونده ای ارسالی مناطق تابعه و نیز بررسی گزارشات کارشناسان شهرسازی مرکز
نظارت بر چگونگی تهیه خط پروژه گذرگاهها و کنترل بر و کف صادره از سوی مناطق شهرداری
بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق با سایر واحدها و سازمانهای وابسته تابعه شهرداری
نظارت بر صدور تاییدیه لازم مبنی بر مطابقت ساختمان های احداث شده با نقشه های مصوب و تطبیق نقشه های ابتدایی با نقشه های در دست اجرا
تطبیق نقشه های تایید شده با مقررات و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی و سپس مکاتبات لازم صدور پروانه
اقدام در جمع آوری اطلاعات و ارائه آنها جهت تهیه طرح های آماری
بررسی و بکارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ها و عملکردها
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره نظارت بر اجرای ساختماناجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه.
نظارت و کنترل بر پروانه های ساختمان.
هماهنگی و نظارت بر امور ایمنی ساخت و سازها به منظور رعایت آیین نامه های ایمنی
نظارت بر اجرای بخشنامه ۲۸۰۰(مقاوم سازی در مقابل زلزله)
کنترل طرحهای افزایش بنا و یا افزایش طبق هروی ساختمان موجود.
بازدید فنی از کلیه ساختمانهای بلند (۲طبقه و پیلوت و بالاتر
معاونت خدمات شهریبرنامه ریزی و پیگیری انجام خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری و سازمانها و واحدهای تابعه امکان پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرایی یکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر است
تدوین ضوابط واگذاری رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها
نظارت بر گردش کار و تشکیل مرتب ستادهای رفع سد معبر و برف روبی و پیشگیری از خطر سیل و امثالهم و پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات ستادهای مذکور از طرف واحدهای اجرایی شهر و مناطق شهرداری
برنامه ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد
پیگیری امور مربوط به تعطیل نمودن و انتقال کسبه و اسکان مشاغل مزاحم شهری به مناطق پیش بینی شده خاص(موضوع بند۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداریها) با هماهنگی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل مزاحم
برنامه ریزی در جهت تهیه آئین نامه و تشکیل مدیریت بحران و پیشگیری و مقابله با حوادث شهری
هماهنگی با سایر ادارات و سازمانهای ذیربط در امور حوادث غیرمترقبه
برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز
نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوطه از نظر نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها
نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند۲۰ ماده۵۵، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرائی خدمات شهری
نظارت بر حسن انتظام مسیلهای شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها
مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
برنامه ریزی جهت ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح شهر
برنامه ریزی جهت تامین آرامستان های مورد نیاز
همکاری در تهیه و بررسی و پیشنهاد بودجه، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستی
سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزش شهروندی در حوزه خدمات شهری
سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های ارتقای مشارکت، حمایت و همکاری شهروندان در امور خدمات شهری
سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های کاهش تصدی گری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در امور خدمات شهری
سیاست گذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر گسترش زیرساخت ها و فراهم آوردن وسایل و امکانات مورد نیاز برای رشد و توسعه خدمات شهری
سیاست گذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری
سیاست گذاری و همکاری در زمینه نیازسنجی طرحهای مطالعاتی و پژوهشی شهروندان در امور خدمات شهری
سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل، پردازش و دفع بهینه پسماندهای شهر
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
نظارت بر برخورد با متخلفین مرتبط با مسائل شهری(مسدودین معابر و خلافکاران در ساخت و ساز) و دریافت احکام قضایی
نظارت بر برنامه های عملیاتی تعریف شده توسط زیرمجموعه ها به منظور تحقق اهداف، برنامه ها و سیاست های کلان تعیین شده
نظارت بر حسن انتظام امور مادیها و مسیلهای شهر و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها
نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها
نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده۵۵ قانون شهرداریها و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکور نظارت بر فعالیتهای زیباسازی شهری
نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند۲۰
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهریمطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اجرا شود
بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس آن
برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات
برنامه ریزی به منظور آمادگی جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه و نظارت بر اکیپ های مورد نظر در شهرداریهای مناطق
برنامه ریزی جهت ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح شهر
برنامه ریزی جهت تامین آرامستان های مورد نیاز
برنامه ریزی و پیگیری انجام خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری و سایر سازمانها و واحدهای تابعه امکان پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرائی یکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر
برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز
برنامه ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری، حمل، پردازش و دفع بهینه پسماند در سطح شهر
برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به شناسایی، پاکسازی، لایروبی و نگهداری و حفظ کلیه مادیها و مسیلهای شهر با هماهنگی واحدهای ذیربط در شهرداری و سایر سازمانها و ارگان های اجرائی شهرداری
تاثیرگذاری بر افراد و انگیزش ایشان به نحوی که از روی میل و اشتیاق برای دستیابی به هدف های مجموعه تلاش کنند
تحلیل، بررسی و پیشنهاد بودجه، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستی
تدوین دستورالعمل و آیین نامه های حفظ و بازسازی مادیها و مسیلها
تهیه و تدوین طرحهای لازم جهت بهینه کردن امور خدمات رسانی به شهروندان
زمینه سازی در جهت مشارکت فکری کارکنان در تعریف اهداف عملیاتی ، برنامه ها و راهکارهای اجرایی مجموعه تحت سرپرستی
مشارکت در ستادهای متشکله در زمینه ارائه خدمات رفاهی به مسافرین و توریست های شهر و پیگیری اجرائی وظایف شهرداری در این خصوص
نظارت بر انتخاب مشاوران و پیمانکاران متخصص و حرفه ای در امور خدمات شهری
نظارت بر برخورد با متخلفین مسائل شهری(مسدودین معابر و خلافکاران در ساخت و ساز) و دریافت احکام قضایی
نظارت بر برنامه های عملیاتی تعریف شده توسط زیرمجموعه ها به منظور تحقق اهداف، برنامه ها و سیاست های کلان تعیین شده
نظارت بر حسن انتظام امور مادیها و مسیلهای شهر و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها
نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها
نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده۵۵ قانون شهرداریها(مرتبط با خدمات شهری) و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکور
نظارت بر سیستم جمع آوریو امحاء پسماندها و سایر ضایعات شهری و تدوین ضوابط مربوط
نظارت بر فعالیت های زیباسازی شهری
نظارت بر گردش امور کمیسیون های ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند۲۰ ماده ۵۵، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرائی خدمات شهری
نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد
نظارت کمی و کیفی بر نحوه عملکرد کار پیمانکاران و همچنین رسیدگی به صورت وضعیت عملکرد ایشان در مواقع ضروری
همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه معاونت خدمات شهری
استفاده از ظرفیت طرح های تفصیلی و بازنگری در توسعه و بهبود امکانات خدمات شهری در مناطق و افزایش این ظرفیت ها
هماهنگی در استقرار نظام جامع آماری و جمع بندی ویرایش اطلاعات و استفاده از نتایج در برنامه ها و اقدامات
استفاده از فن آوری و روشهای جدید و افزایش اثربخشی روشهای نظارت
توسعه کیفی و کمی فضاهای عمومی شهر
حفاظت از محیط زیست شهری و کنترل و کاهش آلودگی های شهری
مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهری(استفاده از انرژی ناپایدار، پارکهای طبیعی و...)
آموزش و فرهنگ سازی نحوه حفاظت از محیط زیست و نحوه بهره برداری صحیح از منابع شهری
مطالعه و تحقیق جهت شناسایی محیط زیست شهری و روش های کاهش تاثیرات ناشی از فشارهای وارده بر محیط زیست
برنامه ریزی و تهیه فرمت هایی در جهت یکپارچه سازی، تسریع، قانونمندکردن موارد مرتبط
تدوین ضوابط رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها
کنترل و نظارت بر قراردادهای امور خدمات شهری(رفت و روب، جمع آوری زباله، رفع سدمعبر و...)
نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهریبررسی و به کارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
انجام بررسیهای کارشناس در خصوص طرحهای شهرسازی و تفصیلی و موضعی ویژه
بررسی و برنامه ریزی در مورد توسعه و توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری به منظور دسترسی عادلانه شهروندان به این خدمات در راستای تحقق عدالت اجتماعی
برقراری ارتباط با مشاورین انجام انجام پروژه های مطالعات شهری
پیگیری انجام پروژه های مطالعاتی شهری مورد نیاز شهرداری
تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ویژه فعالیتها و خدمات مراکز فرهنگی اجتماعی شهرداری
همکاری در ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی در زمینه مسایل اساسی شهری در امر تهیه لوایح و سیاست های شهرداری
همکاری در انجام پروژه های مطالعاتی شهری مورد نیاز شهرداری
جانمایی دکه های سطح شهر
نظارت بر میادین سطح شهر و پلمپ واحدهای غیرمجاز صنفی و مشاغل مزاحم ( بند۲۴ ماده۵۵، بند۲۸ ماده۵۵ و بند ۲۰ ماده۵۵ )
نظارت بر بازارهای سطح شهر و اصناف
نظارت بر صورتجلسات رفع خلاف(کمیسیون ماده صد)
حضور در جلسات کمیسیون بند۲۰
همکاری در جهت ساماندهی تابلوهای صنوف
همکاری در جهت جمع آوری متکدیان
نظارت بر رفع سدمعبر مناطق و نواحی
نظارت بر ساخت و ساز غیرمجاز مناطق و نواحی
نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
تعامل، هماهنگی و همکاری با کلیه دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در زمینه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی
برنامه ریزی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی از منظر فوریت های اجتماعی
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف
مدیر منطقهانجام کلیه امور و نظارت بر تمامی فعالیتها که در چارچوب وظایف شهرداری انجام می شود با هماهنگی با معاونتهای ذیربط
نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندیهای زیست محیطی اهالی و نظارت بر نحوه فعالیت پیمانکاران خدمات شهری محلات و نواحی تحت نظارت
ایجاد و نگهداری فضاهای سبز و پارکها شامل کلیه پارکهای بزرگ( پارکهای منطقه ای، ناحیه ای، محله ای و فضاهای سبز خطی و امثالهم)
لکه گیری آسفالت معابر محدوده و تعمیر و مرمت پل ها، جداول، رفوژها، پیاده رو سازی و دیوارکشی زمینهای بایر و تعمیر و نگهداری ابنیه فنی و عمرانی همچنین تعمیر ساختمانها و اماکن عام المنفعه
اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه وران با توجه به مقررات و دستورالعمل های شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب
نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای صادره از معاونت های مربوطه
نظارت بر امور اداری و استخدامی و مالی بر اساس اختیارات تفویض شده
انجام برنامه های اجرائی در ارتباط با زیباسازی و طرحهای هندسی ترافیک تحت نظارت واحدهای مربوطه در حوزه ستادی شهرداری
همکاری در تنظیم بودجه و اقدام در وصول درآدهای قانونی شهرداری و برنامه اجرائی سالانه و اعلام احتیاجات منطقه به واحدهای مربوط و پیگیری در تامین آنها
نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی
بررسی نیازها و احتیاجات مطقه و پیگیری در تامین آنها از طریق برنامه ریزی بودجه ای عملیاتی
بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده در منطقه تحت مدیریت با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات واقعی جهت رفع آنها
بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
برقراری ارتباط کاری میان ستد مرکزی شهرداری با منطقه در حوزه های مختلف اداری و مالی و عمرانی، خدمات شهری، شهرسازی، ترافیک و فرهنگی اجتماعی و برنامه ریزی
برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات
تاثیرگذاری بر افراد و انگیزش ایشان به نحوی که از روی میل و اشتیاق برای دستیابی به هدف های مجموعه تلاش کنند
تحلیل، بررسی و پیشنهاد بودجه، متمم و اصلاح آن مربوط به شهرداری منطقه و اقدام در جهت اجرای بودجه مصوب
جلوگیری از هرگونه عملیاتی که مغایر با عملیات شهرداری
مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات واقعی، ارزیابی عملکرد، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی
مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
نظارت بر امور اجرایی ترافیکی در سطح منطقه مانند نصب علائم و تابلوهای ترافیکی، خط کشی معابر و...
نظارت بر امور مالی و وصول درآمد مطابق با دستورالعمل های صادره و تعرفه مصوب
نظارت بر امور و فرایند صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و استعلام
نظارت بر انجام امور عمرانی منطقه مانند لکه گیری و آسفالت معابر محدوده منطقه، احداث و تعمیر و مرمت پل ها، جداول، رفوژها، پیاده روسازی و دیوارکشی زمینهای بایر و تعمیر و نگهداری ابنیه فنی و عمرانی همچنین تعمیر ساختمانها و اماکن عام المنفعه واقع در محدوده منطقه
نظارت بر ایجاد و نگهداری فضاهای سبز و پارکهای منطقه شامل کلیه پارکها اعم از پارکهای بزرگ، پارکهای منطقه ای، ناحیه ای، محله ای و فضاهای سبز خطی و غیره
نظارت بر برنامه های عملیاتی تعریف شده توسط زیرمجموعه ها به منظور تحقق اهداف و سیاستهای کلان تعیین شده
نظارت بر نحوه انجام آزادسازی املاک واقع در طرحهای عمرانی
نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقهمطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
همکاری در تدوین ضوابط و استانداردهای شهری و جمع آوری شاخص ها و معیارهای شهری
همکاری در بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی
همکاری در برنامه ریزی در مورد فعالیتهای مرتبط با توجه به برنامه های بالادستی و سیاستهای تعیین شده و نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحدهای ذیربط
همکاری برای انجام انجام اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر اصلاح ساختار
انجام اقدامات لازم جهت پویایی منطقه و اصلاح فرایندهای موجود و همکاری در برنامه ریزی برونسپاری امور تصدی گری
همکاری در انجام امور سیستم های مکانیزه در منطقه و نظارت بر قراردادهای نرم افزاری و سخت افزاری منطقه
همکاری در انجام امور مربوط به سیستمهای اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط با امور منطقه
نظارت بر بررسی گردش کار واحدهای منطقه و صدور دستورات جهت بهبود سیستم و روشهای مجود و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ای لاز در این زمینه
انجام اقدامات لازم در جهت برنامه ریزی تعالی سازمانی منطقه و دستیابی به سرآمدی و ارتقاء بهره وری
همکاری در تهیه و نظارت مستمر بر اجرای بودجه، متمم بودجه و اصلا بودجه سالیانه منطقه و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری قبل از تقدیم به مراجع تصویب کننده
همکاری در تدوین برنامه های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتیو ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی های شهری و شهرداری
همکاری در تخصیص و ابلاغ و کنترل اعتبارات جاری و عمرانی منطقه با توجه به بودجه مصوب شهرداری
نظارت ، کنترل و ارزیابی عملکرد کلیه واحدهای منطقه بر اساس برنامه ها، تنظیم و بودجه ابلاغ شده و شناسایی نقاط ضعف و قوت واحدهای منطقه و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
همکاری و نظارت بر حسن انتظام و گردش امور واحدهای منطقه مربوطه
همکاری و نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری، آئین نامه ها، مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن در منطقه
نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان در منطقه و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی
نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن در منطقه
همکاری در انجام برنامه ها و دستورالعمل های تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و صدور احکام کارگزینی کارکنان منطقه
همکاری در اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن مربوط به کارکنان منطقه
همکاری در اجرای مقررات مربوط به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و تجدید نظر و آراء دیوان عدالت اداری و کمیته انضباطی برای کارکنان منطقه
نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها در منطقه
نظارت بر بررسی درخواستهای پرسنل منطقه مرتبط با حقوق اداری و مالی
نظارت در تامین ارتباط اداری منطقه با موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتیات و مراجعات حسب دستور مافوق
نظارت بر تحلیل آمار و عملکرد کارکنان منطقه
نظارت بر انجام امور مربوط به احکام کارگری، کارمندی، قراردادی، شرکتی، مامور به خدمت اعم از بازنشستگی ، افزایش، ترمیم، تغییر گروه و ... منطقه
همکاری در نیازسنجی آموزشی، اجرای برنامه های آموزش های مورد نیاز کارکنان منطقه و نیز پیگیری و همکاری در تشکیل کلاسها و دوره های آموزشی
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
معاونت مالی و اقتصادی منطقهمطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اداری اجرا شود
بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس آن
برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات
تاثیرگذاری بر افراد و انگیزش ایشان به نحوی که از روی میل و اشتیاق برای دستیابی به هدف های مجموعه تلاش کنند
همکاری در تحلیل، بررسی و پیشنهاد بودجه، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستی
تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات روسای واحدهای تحت مدیریت
زمینه سازی در جهت مشارکت فکری کارکنان در تعریف اهداف عملیاتی، برنامه ها و راهکارهای اجرایی مجموعه تحت سرپرستی
صدور دستورات لازم به منظور تامین وسائل و ملزومات مورد نیاز شهرداری صدور دستورالعمل های مالی برابر قررات مصوب جهت بکارگیری در شهرداری منطقه
نظارت بر تامین وسائل و ملزومات مورد نیاز شهرداری در منطقه
نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری در منطقه
نظارت بر عملیات حسابرسی داخلی در منطقه
نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و اجرای مفاد آنها در منطقه
نظارت بر وصول درآمدها و سعی در ازدیاد درآمدها در منطقه
نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده در منطقه
نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره مالی منطقهارائه پیشنهادات برای افزیش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی در منطقه
بررسی عملکرد مالی و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها در منطقه
همکاری در تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور در منطقه
همکاری در تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و همکاری در تهیه تفریغ بودجه سالانه شهرداری
شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه ذیربط بعهده امور مالی محول شده است
کنترل و تایید عملیات مربوط به دریافت و پرداختهای روزانه، ماهانه و تطبیق حسابها در منطقه
مراقبت در حفظ و نگهداری کلیه اموال شهرداری و نظارت در حسن اداره امور انبارهای موجود در واحدهای تابعه و انجام وظیفه انبارداران در منطقه
نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار در منطقه
نظارت در تهیه وسائل و لوازم مورد نیاز منطقه با در نظرگرفتن اعتبارات مصوب و نظارت در انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری و رعایت آئین نامه مالی معاملاتی
نظارت در نگهداری حسابهای هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی لیستها و اسناد هزینه در منطقه
همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداریها و دستورالعمل های مربوط به منطقه
مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره درآمد و نوسازی منطقهبرنامه ریزی برای ساده سازی رویه های وصول عوارض در منطقه
اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه و ضوابط اجرایی در منطقه
بررسی ثبت مبالغ اعتبارات مصوب در دفاتر اعتبارات نقدی و همچنین بررسی سیستمی دفاتر روزانه کل، معین و روزنامه
بررسی و ثبت درآمدها در کدهای مربوطه
بررسی ترازنامه آزمایشی مانده گیری و بستن حساب جهت اصلاح
بررسی و بکارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ها و عملکردها
پیگیری و همکاری به منظور طراحی، اجرا و به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد
پیگیری وصول عوارض سازمان های دولتی
پیگیری و همکاری به منظور طراحی و تشکیل بانک های اطلاعاتی درآمدی مورد نیاز
تهیه فهرست های لازم در مورد پرداخت های مختلف جهت ارائه به مقامات مافوق
دریافت و تفکیک حسابهای درآمدی جهت ممیزی
کمک در تهیه صورت صورت های مغایرت های بانکی
نظارت بر وصول قدرالسهم شهرداری از عوارض تجمیع از دارایی و عوارض سوخت، حقوق گمرکی و کمکهای دولتی از سازمان شهرداریها
نظارت بر وصول تعرفه مصوب شهرداری در زمینه عوارض مسافرین، بازیها و نمایشات، پایانه های مسافربری، خودرو و سایر عوارض مشابه
وصول عوارض بر حمل و نقل
وصول وجوه متمرکز، کمکهای دولتی و سایر
هماهنگی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر وصول درآمدهای شهرداری توسط مناطق و واحدهای تابعه و اتخاذ تدابیر لازم
همکاری به منظور مطالعه ، بررسی و شناخت منابع پایدار درآمدی و بازنگری در منابع درآمدی و تهیه و تدوین روشهای وصولی آن و کنترل و نظارت بر آنها و شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری و ارائه راهکار برای رفع آنها
همکاری در اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
همکاری در تهیه و تدوین بودجه و درآمد پیشنهادی جهت تصویب در شورای شهر
همکاری در نظارت بر کلیه امور واحد تحت سرپرستی و صدور دستورات و تصمیمات لازم و کوشش در رفع نواقص
تلاش در جهت به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد
نظارت بر وصول درآمدهای منطقه و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
برنامه ریزی برای ساده سازی و یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدهای منطقه
پیشنهاد در خصوص لغو یا برقراری عوارض جدید
همکاری در نظارت بر درآمد حاصل از اموال غیرمنقول و حاصل از فروش اموال و املاک منطقه با توجه به دستورالعمل های صادره
تهیه و تنظیم لوایح دفاعی در مورد آراء صادره از سوی دیوان عدالت در خصوص اعتراض مودیان نسبت به عوارض
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
معاونت شهرسازی و معماری منطقهتدوین هدفها، سیساستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری و تجدیدنظر در آن با توجه به احتیاجات فعلی و آتی
به هنگام نمودن مستمر برنامه ها و طرحهای مربوط به شهرسازی و معماری
ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اداری اجرا شود
بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی
اجرای ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری
نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل های مربوطه
انجام اقدامات لازم در خصوص تامین سرانه و زیرساخت های شهری
همکاری در تهیه طرح های شهری از جمله طرح های ساختاری-راهبردی، تفصیلی، موضوعی و موضعی و...
نظارت مستمر بر حسن اجرای نقشه های جامع و تفصیلی و ارائه پیشنهادات لازم در ارتباط با ایجاد تغییرات در آن بطور اصولی و منطقی در منطقه
نظارت بر بررسی و انتخاب مشاور ذیصلاح جهت تهیه طرح های معماری و شهرسازی در منطقه
ایجاد هماهنگی و بسترسازی مناسب در منطقه به منظور ایجاد انسجام در کلیه اطلاعات تولیدی در وضع موجود
نظارت بر پاسخگویی سریع و تسهیل گردش کاری ارباب رجوع
برگزاری جلسات کمیته های فنی به منظور ایجاد وحدت رویه در منطقه
بهره گیری از شیوه های نوین جهانی و بروز رسانی و ارتقاء توان علمی معاونت شهرسازی و معماری از طریق شرکت در سمینارها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و دوره های تخصصی ملی و بین المللی
نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره نظارت بر صدور مجوزهای منطقهبررسی و تایید نقشه
انطباق مباحث مقررات ملی ساختمان با ضوابط شهرسازی و در نظرگرفتن موضوع در بررسی نقشه ها
ارائه و به کارگیری راهکارهای لازم در جهت افزایش کیفیت ساخت و ساز
بررسی و پاسخ استعلام های موردی درخصوص ضوابط دفتر فنی
بررسی صلاحیت و ظرفیت مهندسان به هنگام صدور پروانه و پایان کار
بررسی نحوه عملکرد مهندسان در حین اجرا و در صورت مشاهده تخلفات احتمالی انعکاس به ستاد مرکز
اجرای موارد اعلامی در قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
بررسی و پاسخ استعلام های مربوطه درخصوص امور مهندسان ناظر
هماهنگی با سازمان نظام مهندسی در راستای کاهش نامه نگاری اداری
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی منطقهارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده مربوطه
بررسی پیرامون معضلات ترافیکی شهر و ارائه راهکار و انجام هماهنگی های لازم به منظور رفع آنها
برنامه ریزی کلی در جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم، تاخیر در حرکت و آلودگی محیط زیست، اتلاف در قت و ...گردد
مطالعه و بررسی ررویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
نظارت بر اجرای طرح چراغها و زمانبندی و فازبندی
نظارت بر اجرای طرحهای هدایت موقت ترافیکی پروژه های عمرانی
نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با سازمانها و شرکتهای وابسته( اعم از سیاست گذاریها و اجرای طرحهای مربوط)
نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای ترافیکی شهر اعم از اجرای طرحهای ایمنی، هندسی،تغییر کاربریها و هدایت موقت ترافیکی
نظارت بر تعمیرات و بروز رساندن کلیه چراغهای راهنمایی و رانندگی
نظارت بر شناسایی و ساماندهی تقاطع بحرانی و گره های ترافیکی تصادف خیز در حد استاندارد
نظارت بر طرح های اجراشده ترافیکی و ارائه گزارش در مورد کیفیت اجرا
هماهنگی با اداره راهور در انجام امور مرتبط
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره نظارت فنی و عمرانی منطقهارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده مربوطه
بررسی صلاحیت پیمانکاران معرفی شده به مناطق
بررسی و ارائه نقطه نظرات جهت هماهنگی انجام مراحل مناقصه و ترک تشریفات و انعقاد قراردادها و تحویل پروژه های منطقه ای
شرکت در جلسات کمیسیون معاملات مناطق
مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
هماهنگی جهت تحویل موقت و قطعی پروژه های مناطق
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
اداره فنی مهندسی طراحی و نظارت بر ایمنی ترافیک منطقهاجرای سیاست های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری
انجام هماهنگی های لازم با راهور، جهت اجرای طرحهای ترافیکی و انجام امور ترافیکی
برآورد میزان تجهیزات و علائم ترافیکی مورد نیاز و بودجه لازم جهت تهیه آنها
بررسی تجهیزات ، چراغهای راهنمایی و تابلوهای سطح منطقه و نظارت بر عملکرد صحیح آنها
بررسی و پاسخ درخواست های مردمی مربوط به امور حمل ونقل و ترافیک
پیگیری رفع نقاط حادثه خیز در منطقه
پیگیری و مدیریت اجرای طرحهای ایمنی و هندسی
پیگیری و هماهنگی جهت احداث و بهینه سازی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی
پیگیری و هماهنگی جهت برآورد میزان خسارت وارد شده به تجهیزات ترافیکی و انجام اقدامات مورد لزوم در راستای اخذ خسارت وارد شده
پیگیری و هماهنگی جهت نقشه برداری طرحهای ترافیکی منطقه
پیگیری و هماهنگی لازم در جهت اجرا و اصلاح هندسی و ایمنی سازی شبکه معابر منطقه
تشخیص و شناسایی نقاط حادثه خیز و ایمن سازی آنها
تلاش در جهت افزایش فرهنگ عمومی ترافیکی در سطح منطقه
تهیه پیش طرح و برداشت محیطی به منظور تعیین طرح ایمنی یا هندسی
تهیه شناسنامه های اطلاعات آماری مربوط به شبکه معابر، تجهیزات و علائم ترافیکی، سیستم های حمل و نقل همگانی...
مکانیابی جهت احداث پارکینگ بر مبنای طرحهای مطالعاتی و نیازهای ترافیکی در سطح منطقه
نظارت بر اجرای امور ترافیکی در سطح منطقه مانند نصب علائم و تابلوهای ترافیکی، خط کشی معابر...
نظارت بر اجرای طرحهای ترافیکی و ایمنی کارگاهی مربوط به حفاری ها و پروژه های عمرانی سطح منطقه
نظارت بر عملکرد سیستم های هوشمند و غیرهوشمند کنترل ترافیک
همکاری در اجرا و نظارت ترافیکی پروژه های ترافیکی منطقه
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
بررسی و تایید مراحل انجام کار توسط پیمانکار و صدور مجوزهای مورد نیاز جهت پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانکاران
پیگیری و اجرای پروژه های ترافیکی شهرداری منطقه از لحاظ تامین اعتبار و انجام مناقصات
نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
معاونت خدمات شهری منطقهمطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اداری اجرا شود
بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
برنامه ریزی به منظور آمادگی جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه و نظارت بر اکیپ های مورد نظر در منطقه
ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح منطقه
برنامه ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری ، حمل، پردازش و دفع بهینه پسماند در سطح منطقه
برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به شناسایی، پاکسازی، لایروبی و نگهداری و حفظ کلیه مادیها و مسیاهای شهر با هماهنگی واحدهای ذیربط در شهرداری و سایر سازمانها و ارگانهای اجرائی شهرداری
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزش شهروندی در حوزه خدمات شهری
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های ارتقای مشارکت، حمایت و همکاری شهروندان در امورخدمات شهری
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های کاهش تصدی گری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در امور خدمات شهری
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر گسترش زیرساختها و فراهم آوردن وسایل و امکانات مورد نیاز برای رشد و توسعه خدمات شهری
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری، توسعه کیفی و کمی فضاهای عمومی شهر
همکاری در زمینه نیازسنجی طرحهای مطالعاتی و پژوهشی شهروندان در امور خدمات شهری
برنامه ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل، پردازش و دفع بهینه پسماندهای شهر
مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات واقعی، ارزیابی عملکرد بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی، ممیزی سیستم، نیازهای پژوهشی
انتخاب مشاوران و پیمانکاران متخصص و حرفه ای در امور خدمات شهرداری
برخورد با متخلفین مرتبط با مسائل شهری(مسدودین معابر و خلافکاران در ساخت و ساز) و دریافت احکام قضایی
انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده۵۵ قانون شهرداریها( مرتبط با خدمات شهری) و صدور دستورات لازم در هریک از زمینه های مذکور
نظارت بر سیستم جمع آوری و امحاء پسماندها و سایر ضایعات شهری و تدوین ضوابط مربوط و نظارت کمی و کیفی بر نحوه عملکرد کار پیمانکاران و همچنین رسیدگی به صورت وضعیت عملکرد ایشان در مواقع ضروری در منطقه
همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه معاونت خدمات شهری
استفاده از ظرفیت طرح های تفصیلی و بازنگری در توسعه و بهبود امکانات خدمات شهری در مناطق و افزایش این ظرفیت ها
هماهنگی در استقرار نظام جامع آماری و جمع بندی ویرایش اطلاعات و استفاده از نتایج در برنامه ها و اقدامات
آموزش و فرهنگ سازی نحوه حفاظت از محیط زیست و نحوه بهره برداری صحیح از منابع شهری در راستای حفظ آب
استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
ناحیهاجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه.
و رفع تخلفات شهری درسطح ناحیه.
جلوگیری از ایجاد و تأسیس صنایع و مشاغل آلاینده، مزاحم، مضر و خطرناک درسطح ناحیه و همکاری و انجام اقدامات لازم به منظورساماندهی و انتقال صنایع آلاینده و
مزاحم به خارج از شهر با رعایت مقررات ودستورالعملهای صادره و با هماهنگی واحدهای ذیربط.
جلوگیری ازعملیات ساختمانهای فاقدپروانه و همچنین کاربریهای غیر مجاز املاک و اراضی در سطح ناحیه وگزارش عملیات مزبور به مبادی ذیربط در منطقه.
جذب وجلب مشارکت و همکاری ساکنان ناحیه درسطح ناحیه درجهت تحقق اهداف شهرداری، با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط و با رعایت دستورالعملهای مربوط.
نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی مربوط به شهرداری نظیرسراهای معلم، کتابخانه ها و... درسطح ناحیه با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط.
مراقبت در امر پاکسازی محیط ناحیه و جمع آوری و حمل زباله و لایروبی انهار عمومی و خاک و نخاله های ساختمانی با توجه به ضوابط و دستورالعمل های صادره
نظارت برکار پیمانکاران خدمات شهری وگزارش نواقص موجود و پیگیری تا حصول انجام مفاد قرارداد منعقده .
نواقص مربوط به عملیات عمرانی ازقبیل مرمت جداول وپیاده روها، آسفالت معابر و امثالهم به منطقه و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی .
نواقص موجود درسطوح فضای سبز و زیباسازی ناحیه وپیگیری رفع آنها تا حصول نتیجه نهایی .
جلوگیری ازهرگونه سد معبرعمومی و مشاغل مزاحم و تکدیگری .
همکاری با واحدهای ذیربط جهت از بین بردن حشرات و حیوانات موذی و ولگرد .